ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэм  я зэчийр къагъэлъагъуэ

2018-06-19

  • КъБР-м и Парламентым щекIуэкIащ щIалэгъуалэмрэ курыт еджапIэхэм щIэсхэмрэ папщIэ «Си хабзэубзыху жэрдэм» зыфIаща зэхьэзэхуэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр щагъэфIэж зэхыхьэ.

  • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэмрэ «Интеграция» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ я жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэр къызэрыунэхурэ мы гъэм илъэс 13 ирокъу. Ар Iыхьищу зэхэлъщи, пэублэ Iыхьэр щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI. Зэпеуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуэну Iэмал яIэщ курыт школхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм, студентхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я аспирантхэмрэ, щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм.
  • КъБР-м и Парламентым и Комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ ныбжьыщIэхэр фIэхъус гуапэкIэ къригъэблэгъащ икIи къыхигъэщащ зэпеуэм къагъэхьа лэжьыгъэ 12-м щыщу 8-м саугъэт зэмылIэужьыгъуэхэр зэрыхуагъэфэщар. КъищынэмыщIауэ, зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэкIэ нэхъыфIу къалъыта лэжьыгъи 6-р УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ирагъэхьащ. Ди республикэм щыщ ныбжьыщIищ хэтащ Къэрал Думэм щекIуэкIа Iыхьэм икIи щыми саугъэтхэр къыхуагъэфэщащ. Зы лэжьыгъэр зэпеуэм и урысейпсо Iыхьэм щытекIуащ. ТекIуэныгъэм и щыхьэт дипломхэр (нагъыщэ зэхуэмыдэхэм щIэту) иратащ Шэрэдж Аслъэн, Блий Каринэ, Киреевэ Дарье сымэ, апхуэдэу зэпеуэм и лауреат хъуащ ЛIэужь Ахьмэд, Ащхъуэт Каринэ, Созаев Кязим сымэ.
  • Зэпеуэм щытекIуа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щехъуэхъум, Азычэ Светланэ жиIащ:
  • — Хабзэубзыху Iуэхум пыщIауэ вгъэлъэгъуа Iэзагъым дяпэкIи хэвгъэхъуэну дыщогугъ. Фэращ, къыдэкIуэтей щIэблэщIэращ, зэлъытар ди къэралым адэкIи лъэщу зиужьынымрэ ар зыте- хьэ тхыдэ гъуэгуанэщIэр зыхуэдэнум- рэ.
  • Азычэ Светланэ фIыщIэ яхуищIащ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIыр нэхъыфIу къагъэлъэгъуэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуа, ядэлэжьа щIэныгъэ унафэщIхэмрэ КъБР-м и Парламентым хэт депутатхэмрэ.
  • Урысейпсо зэпеуэм щытекIуа щIалэгъуалэм къыхуагъэфэща щIыхь тхылъхэмрэ дипломхэмрэ яритыжащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим.
  • — ИлъэсипщI хъуауэ сахэтщ мы зэпеуэр езыгъэкIуэкIхэм, — жиIащ Жанатаевым, — икIи сыт щыгъуи си гуапэщ зэфIэкI хъарзынэхэр къэзыгъэлъагъуэ ди ныбжьыщIэхэм садэлэжьэну. Апхуэдэ щIэблэ диIэмэ, ди республикэм и къэкIуэнум дытемышыныхьми хъунущ.
  • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэпеуэм и урысейпсо Iыхьэм хъарзынэу зэрызыкъыщигъэлъэгъуам папщIэ диплом къыхуагъэфэщащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, фIыщIэ къыхуащIащ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI, КъБР-м и Парламеным и УнафэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлимрэ Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэрэ.
  • КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.