ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэс пщыкIухкIэ дызыпэплъа дэрэжэгъуэ

2018-06-19

 • Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

 • Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм ди къэралым и командэ къыхэхам илъэс пщыкIухкIэ дызыпэплъа дэрэжэгъуэр къыщыдитащ — мы зэхьэзэхуэ иным и кIэух зэпеуэм и хьэрхуэрэгъур щыхигъэщIащ. Нэхъ ипэIуэкIэ апхуэдэ къыщыхъуар 2002 гъэращ. Абы щыгъуэм Япониемрэ Кореемрэ щекIуэкIа зэхьэзэхуэм ди щIалэхэм Тунисыр щыхагъэщIауэ щытащ.
 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр къызэIуха хъуащ ди хъуэпсапIэ нэхъ ин дыдэр нахуэ ищIауэ. Хэт и гугъэнт зэхьэзэхуэм зыщыхуагъэхьэзыра иужь джэгугъуиблым зыми пэмылъэща Урысей Федерацэм и футболистхэм апхуэдэ текIуэныгъэ дахэ зыIэрагъэхьэну?! Ар къэхъуащ дуней псор къыткIэлъыплъу икIи зыкъомкIэ къыдэхъуапсэу.
 • Ди щIалэхэм махуэкум я хьэрхуэрэгъуу щыта Сауд Хьэрыпым и командэ къыхэхар, дауи, мы зэхьэзэхуэм щынэхъ лъэщхэм ящыщкъым. Абы щыгъуэми, Урысей Федерацэм и футболист нэхъыфIхэр тегушхуэн, я къарур здынэсыр я фIэщ хъужын папщIэ мыхьэнэшхуэ зиIэт.
 • Джэгум и щIэдзэкIэм гугъэфIхэр дигъэщIат. «Лужники» стадионым къыщызэхуэса цIыху мин 80-м нэблагъэм ебгъэрыкIуэну трагъэгушхуэ ди щIалэхэм куэдрэ заIэжьакъым. Сауд Хьэрыпым къикIахэр абыхэм хуабжьу гугъу ирагъэхьырт икIи мыгувэу Газинский Юрий мы зэхьэзэхуэм и япэ топыр щхьэкIэ дигъэкIащ.
 • Бжыгъэр къызэIуха зэрыхъуам хэгъэрейхэм я лъэр нэхъри игъэжэнащ. Ди футболистхэм ящыщу хамэ къэрал щыджэгу закъуэ Черышев Денис Урысей Федерацэм и тепщэныгъэр игъэбэгъуащ. Испанием и «Вильярреал» командэм и гъуащхьэхъумэныкъуэр джэгупIэ губгъуэм къызэрихьэрэ куэд щIатэкъым. Абы ихъуэжат 25-нэ дакъикъэм фэбжь зыгъуэта Дзагоев Алан.
 • А пщыхьэщхьэм хъуэжыкIафIэ хъуащ Урысей Федерацэм и тренер нэхъыщхьэ Черчесов Станислав. Загъэпсэхуу къызэрихьэжрэ куэд мыщIауэ, абы джэгупIэ губгъуэм къригъэхьащ и псалъэ шэрыуэхэм папщIэ куэдым теIущIыкIыпIэ ящIа Дзюбэ Артём. Санкт-Петербург и «Зенит»-м Тулэ и «Арсенал»-м бэджэнду ирита гъуащхьауэм и къихьи, и къыхэжаныкIи зы ищIащ. Абы зы гуфIэгъуэ зэрихьэрти, и гъащIэм къриубыдэу нэхъ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ топыр дигъэкIауэ фIэкIа пщIэнтэкъым!
 • Бжыгъэр 3:0 зэрыхъуам Iуэхур зэфIэкIауэ къыпщигъэхъунут. Топ нэхъыбэ хьэщIэхэм худагъэкIыну къезэгъыщэртэкъым, Урысей Федерацэм и Iэтащхьэмрэ Сауд Хьэрыпым и пащтыхьыкъуэмрэ а зэIущIэм зэбгъэдэсу зэреплъыр къэплъытэмэ. АрщхьэкIэ ди щIалэхэр апхуэдизу ирихьэжьэщати, къэувыIэжыфакъым. Черышевым еплIанэ топыр хьэрыпхэм я гъуащхьэтетым хъым кърыригъэхыжащ.
 • Мис иджы псори зэфIэкIащ щыжытIэм, хэгъэрейхэр штрафной еуэн хуей хъуащ. Ди къэралым къыщыщIэкI вагъуэщIэхэм ящыщ Головин Александр ар апхуэдизу Iэзэу игъэзэщIати, топыр аргуэру гъуэм дэмыкIыныр фIэкIыпIэншэт — 5:0!
 • Хэт и гугъэнт апхуэдэ щIэдзэкIэ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым иIэну?! Куэдым ар пщIыхьэпIэу къащыхъурт.
 • ЕтIуанэ махуэм зэхьэзэхуэм пащащ. Япэу утыку къихьащ «А» гупым щыдихьэрхуэрэгъу Мысырымрэ Уругваймрэ я командэ къыхэхахэр. Ахэр я къарукIэ зэкIэ зэхуэфащэу къыщIэкIащ. Европэм и Чемпионхэм я лигэм и финалым я пашэ Салахь Мухьэммэд щигъуэта фэбжьым къыхэкIыу, зи ебгъэрыкIуэныгъэр къэкIэщхъа хьэрыпхэр нэхъыбэу зыхущIэкъуар къызэрыхамыгъэщIэнырщ. Ар абыхэм зыкъомрэ къайхъулIащ, ауэ джэгум и кIэух дыдэм захуэхъумэжакъым. Дуней псом щыцIэрыIуэ Суарес, Ковани, Игуаин сымэ зи гъуащхьауэ Уругвайм икIэм-икIэжым къыхэжаныкIыну хузэфIэкIащ икIи пэщIэдзэ очкоищыр зыIэригъэхьащ, зыхэт гупым пашэныгъэр щиубыдыну зэримурадыр псоми хьэкъ ящищIу.
 • КъыкIэлъыкIуэ махуэхэм хьэлэмэт куэдыщэ къэхъуащ. Ахэр я нэщэнэщ мы чемпионатыр хуабжьу удэзыхьэхыу зэрыщытынум.
 • «В» гупым бжьыпэр щиубыдащ Ираным и командэ къыхэхам. АрщхьэкIэ ар зи фIыгъэр езыхэракъым, атIэ топыр зи гъуэм дэзыгъэкIыжа, Мароккэм и гъуащхьауэращ. Ар къыщыхъуари джэгум къыщIагъуа дакъикъиплIыр щиух дыдэращ. Абы иужькIэ зыри пхуэщIэжынутэкъым.
 • Мы гупым щынэхъ лъэщу къалъытэ Испаниемрэ Португалиемрэ зэхагъэкIын хуейуэ хуагъэфащэ япэ увыпIэр хэт лъысынуми. А Iуэхугъуэр кIыхьлIыхь мыхъун папщIэ пэщIэдзэ зэIущIэм куэд елъытат — абы щытекIуэм бжьыпэр Iэрыхьэфынут.
 • АрщхьэкIэ нэхъ лъэщыр зэхэкIакъым. Португалхэм я пашэ Роналду Кристиан и фIыгъэщ а пщыхьэщхьэм я командэр къызэрыхамыгъэщIар. Испанхэм я гъуэм дыхьа топищри зейр аращ, зыр адрейм нэхърэ нэхъ дахэжу. Зэхьэзэхуэр къызэIуахыным зы махуэ фIэкIа имыIэжу зи тренер нэхъыщхьэр яхъуэжа я хьэрхуэрэгъухэри къикIуэтакъым — Роналду и дэтхэнэ топми хуэфэщэн жэуап иратыжащ, уеблэмэ япэ щищаи къэхъуат. Сытми, зэрытемыгъэкIуауэ, 3:3-уэ, лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ, адрейхэр зэрыхагъэщIэнум шэч къытрамыхьэу.
 • ФутболымкIэ дунейпсо чемпионатхэм щыяпэ дыдэу Урысей Федерацэм къыщагъэсэбэпу щIадзащ видеодэIэпыкъуэгъухэр. Джэгур щекIуэкIкIэ къэхъуар къызэрыщыхъуам шэч къытрихьэмэ, судьям Iэмал иIэщ а Iуэхугъуэм камерэкIэ трахам еплъыжу, кIэух унафэр къищтэну. Абы и фIыгъэ екIащ франджыхэм. Австралием щыдэджэгум я гъуащхьауэ Мбаппе зэуа топыр гъуэм зэрыдэкIар куэдым ялъэгъуакъым. ВидеодэIэпыкъуэгъухэр хьэзырыххэти, Iуэхур тэмэму зэхагъэкIащ. Абы ирихьэлIэу командэ- хэр зэрытегъакIуэртэкъыми, франджыхэм очкоищыр яIэрыхьащ.
 • Перумрэ Даниемрэ я зэIущIэри хьэлэмэт хъуащ. Америкэ Ипщэм икIахэм Iэмал яIащ япэ ищыну, арщхьэкIэ пенальтир яхудэгъэкIакъым. Апхуэдэу щыхъум, европейхэм я гур къызэрыгъуэтыжащ икIи очкоищыр къахуэзыхьа топ закъуэр зрагъэхъулIащ.
 • Пенальти дэзымыгъэкIыфар Перум и закъуэкъым. Бжыгъэр 1:1-уэ, Аргентинэм и пашэ, дунейм и футболист нэхъыфIу къалъытэ Месси Лионель метр пщыкIузым и деж щыту хигъэщIэфакъым Исландием и гъуэр. Я командэм дэщIыну цIыху мин блыщIым нэблагъэ Урысей Федерацэм къэкIуа исландхэм абы дэрэжэгъуэу къаритар Iуэтэжыгъуейщ.
 • Аргентинэр зэрылъэпэрэпар къигъэсэбэпри, «D» гупым бжьыпэр щиубыдащ Хорватием и командэ къыхэхам. Гугъу демыхьыщэу абы 2:0-у хигъэщIащ Нигериер.
 • Дыгъуэсэжэщ Мексикэм щIыр щыхъеящ. Ар къызыхэкIар дунейм и къэхъукъащIэ шынагъуэхэракъым, атIэ я командэ къыхэхам и гъуащхьауэ Лосанэ Ирвинг 36-нэ дакъикъэм Мэзкуу и «Лужники» стадионым нэмыцэхэм щахудигъэкIа топыращ. Ар телевизоркIэ зылъэгъуа цIыху мелуанхэр апхуэдизу ину зэуэ зэрыгъэкIияти, щIыхъей мащIэ къагъэхъуащ. Лосанэ и топым жэуап игъуэтакъым икIи иджыпстукIэ дунейпсо чемпиону щыт Германиер пэщIэдзэ зэIущIэм къыщыхагъэщIащ. Апхуэдэ нэхъапэм зэи къэхъуатэкъым.
 • Дэтхэнэ зэхьэзэхуэми щытекIуэн хуейуэ къалъытэ Бразилием и командэ къыхэхар. ИкIи ар гурыIуэгъуэщ. Гуп нэхъ лъэщыр чемпион хъууэ щытамэ, Бразилием сыт щыгъуи дыщэр лъысынут. АрщхьэкIэ дапщэщи абы и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэр… езыращ. Джэгур зэрагъэдэхэным дихьэхыу ар къыщыхагъащIэ къыщыхъу щыIэщ. Апхуэдэу щыт пэтми, бразилхэращ Дунейпсо Кубокыр нэхъыбэ дыдэрэ — тхуэнейрэ — зыIэрыхьар. Пэжщ, нэмыцэхэмрэ итальянхэм абыхэм къазэрыкIэрыхур зымащIэ дыдэщ. Ахэр зылъэщIамыгъэхьэжын папщIэ пентакампионхэм (тхуэнейрэ чемпионхэм) я ехъулIэныгъэхэм къыпащэн хуейщ икIи абыкIэ ди къэралым щекIуэкI зэхьэзэхуэр Iэмал гъуэзэджэщ.
 • ЗэкIэ бразилхэр бэлэрыгъащ. Джэгум и япэ Iыхьэм икухэм тыншу бжыгъэр къызэрыщызэIуахыфам ахэр игъэсабырыжащ икIи текIуэныгъэр я Iэрылъхьэу къаригъэлъытащ. АрщхьэкIэ Швейцарием и командэ къыхэхар иджыпсту Европэм щынэхъ лъэщхэм ящыщщ. Абы Бразилием пигъэувыфын къигъуэтащ икIи, бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжри, ар япэ иригъэщакъым. Ахэр зыхэт «Е» гупым бжьыпэр сербхэм щаубыдащ. Коста-Рикэр абыхэм ерагъкIэ хагъэщIащ, топ закъуэ худагъэкIри.
 • Япэ джэгугъуэр иджыри гуп псоми щызэхэтакъым. АрщхьэкIэ иджыпстуи нэрылъагъущ ди къэралым щекIуэкI дунейпсо зэхьэзэхуэм цIыху мелардхэр зэритхьэкъуар. Футболым и къарур апхуэдизкIэ инщи, гъунапкъэ псори напIэзыпIэм зэпеупщIыф икIи лъэпкъхэр зэкъуегъэувэф. Ар нэхъ кIащхъэ ищIыфакъым хамэ къэралхэм я къулыкъущIэ куэдым нэмыплъ къыдату, къызэрытхуэмыкIуам.
 • Ныщхьэбэ мыхьэнэшхуэ зиIэ зэIущIэ Санкт-Петербург щызэхэтынущ. Урысей Федерацэмрэ Мысырымрэ я командэ къыхэхахэм зыкъомкIэ зэхагъэкIынущ а тIум ящыщу гупым хэт къыхэкIынуми. Хьэрыпхэр игъэлъэщыну хуагъэфащэ игъуэта фэбжьыр зыгъэхъужа я гъуащхьауэ цIэрыIуэ Салахь Мухьэммэд. ЗэпэщIэтыныгъэм сыхьэт 21-м щIидзэнущ.
 • Жыласэ Заурбэч.