ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

БгъэдыхьэкIэ  щхьэхуэ

2018-06-19

  • Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм къыщыхъуа КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэжьакIуэ Iэзэщ.

  • Къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр 2003 гъэм къиуха нэужь, ар щеджащ КъБКъУ-м и медицинэ колледжым. 2007 гъэм еджапIэр къиухри, къыщалъхуа жылэжьым къигъэзэжащ щIалэщIэм. ИкIи абы дэт щIыналъэ сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэм фельдшеру лэжьэн щыщIидзащ. 2009 гъэм лэжьыгъэр IэщIыб ищIу, илъэскIэ къэралым къулыкъу хуищIа нэужь, абы къигъэзэжри и IэнатIэм пэрыувэжащ. Зэрылажьэм хуэдэури абы и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Ставрополь крайм хыхьэ Нартсанэ къалэм дэт медицинэ коллед-жым. Узыншагъэр зэтезыгъэувэж физкультурэ езыгъэщI IэщIагъэлIу абы къыщIэкIа нэужь, Залым лэжьэн щыщIидзащ иджыблагъэ Анзорей къыщызэIуаха медицинэ IуэхущIапIэм сымаджэхэм я Iэпкълъэпкъым зыщрагъэукъуэдийуэ иIэ къудамэм. Зэрылажьэ зэман мащIэм къриубыдэу, зыхэт гупым и мызакъуэу, сымаджэу къекIуалIэми ягу дыхьэну хунэсащ щIалэщIэр.
  • И лэжьыгъэм утепсэлъыхьмэ, тыншкъым, дауи, махуэ къэскIэ, цIыху 40-м нэблагъэм зырызыххэу я узыншагъэм сэбэп хуэхъуну IэмэпсымэхэмкIэ уеIэзэныр, дэтхэнэми гуапэу, шыIэныгъэ пхэлъу уепсэлъылIэныр.
  •  Сымаджэр узым пэлъэщыныр куэдкIэ зэлъытар абы еIэзэ дохутырырщ, IэщIагъэлIырщ. Апхуэдэм къыпкърыкI гуапагъэм узыр псынщIэ пщещI, гукъыдэжи къует, къохьэлъэкI узым нэгъуэщIынэкIи урегъэплъ. Залым узым зэщIиубыда цIыхум бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къыхуегъуэтри, фIэщхъуныгъэ иретыж, сытым дежи нэхъыфIым хуэплъэу, гъащIэр фIыуэ ялъагъуу зэрыщытыным къыхуреджэ.
  • — Лэжьыгъэр мытыншми, зы цIыху нэхъ мыхъуми нэхъыфI хъуауэ, абы уэ хуэпщIэмкIэ сэбэп ухуэхъуауэ щызыхэпщIэм, щыплъагъум деж уи гугъуехьхэри пщогъупщэж, — жеIэ абы.
  • КIуащыр и къару емыблэжу и IэнатIэм зэрыпэрытым къыпэкIуэу мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ щытхъу, щIыхь тхылъхэр. Къыдэлажьэхэм я мызакъуэу, дэIэпыкъуэгъу зыхуэхъу сымаджэхэм захуэбгъазэми къыбжаIэнущ ар и IэнатIэм хьэлэлу, игури и псэри етауэ зэрыпэрытыр, сыт хуэдэ IуэхукIи абы уи дзыхь ебгъэзмэ укъызэримыгъэщIэхъунур. Гум къыбгъэдэкIыу а псалъэ гуапэхэр къыпхужаIэн щхьэкIэ езэши щхьэхи умыщIэу сымаджэхэм гугъу задебгъэхьын хуейщ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.