ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псыдзэ къехынкIэ шынагъуэщ

2018-06-14

  • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щIидзащ Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ районхэм къыщыхъункIэ хъуну шынагъуэм хуэхьэзыру щытыным теухуауэ.

  • Документым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, иджыпсту республикэм уэлбанэ куэдрэ къыщохъу, абы къыхэкIыу Герхожан псыр къиункIэ хъунущ. Апхуэдэхэм деж къех ятIэпсыр Бахъсэн щызэтрехьэри, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм хиубыдэ къуажэхэм, Тырныауз къалэм шынагъуэ ирет.
  • КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэм защыхъумэнымкIэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым кIэлъыплъыну и пщэ иралъхьащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир.
  • Апхуэдэу Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэм, къурш-геофизикэ институтым, муниципалитетхэм я администрацэхэм чэнджэщ иратащ шынагъуэ къыщыхъункIэ хъуну щIыпIэхэм зэпымыууэ кIэлъыплъыну.