ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэр» унагъуэ  псоми  ирырелъ!

2018-06-09

  • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
  • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

  • Газетхэм ящыщу «Адыгэ псалъэм» и закъуэщ республикэм ди анэдэлъхубзэкIэ къыщыдэкIыр икIи ар илъын хуейщ дэтхэнэ зы адыгэ унагъуэми. АбыкIэ арэзы къыддэхъуну ди гугъэщ адыгэу зыкъэзылъытэж псори. Ди бзэкIэ унагъуэм дыщымыпсалъэмэ, адыгэ газет, журнал абы имылъмэ, ди щIэблэр, зэрыщыту лъэпкъыр куэдым хэнынущ. Апхуэдэу къэмыхъун папщIэ, ди щIэджыкIакIуэхэр фыкъыхудоджэ а Iуэхум фепIэщIэкIыну — Iэ тедзэгъуэр мэкъуауэгъуэм и 25-м еух.
  • Газетым Iэ щытевдзэ хъунущ КъБР-м и пощт IуэхущIапIэхэм. Газетыр унэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэу нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ. Унэм ныфхуахьынумэ «Адыгэ псалъэм» и Iэ тедзапщIэр илъэс ныкъуэм сом 564-рэ кIэпIейкIэ 48-рэ хъууэ аращ, ар пощтым къыщеIыфхыжынумэ — абы сом 511-рэ кIэпIейкIэ 44-рэ хуозэ.