ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-06-09

 • Мэкъуауэгъуэм и 9, щэбэт
 • Зэныбжьэгъухэм я дунейпсо махуэщ
 • Аккредитацэм и дунейпсо махуэщ
 • 1719 гъэм Пётр Езанэм урысей губерниехэр щIыналъэ щхьэхуэу зэпыудыным теухуа унафэ къыдигъэкIащ.

 • 1737 гъэм Москва мафIэсышхуэ къыщыхъуащ. Ар а къалэм къыщыхъуа лыгъей нэхъ ин дыдэхэм хабжэ. Абы зэщIищтат къалэкур, уеблэмэ Кремль Уардэунэри исат.
 • 1883 гъэм Москва тхыдэ музей къыщызэIуахащ.
 • 1935 гъэм Iуащхьэмахуэ и щыгум япэ дыдэу гупышхуэ дэкIащ.
 • 1945 гъэм СССР-м щагъэуващ «Берлин къызэращтам папщIэ», «Будапешт къызэращтам папщIэ», «Венэ къызэращтам папщIэ», «Кёнигсберг къызэращтам папщIэ», «Белград хуит къызэращIыжам папщIэ», «Варшавэ хуит къызэращIыжам папщIэ», «Прагэ хуит къызэращIыжам папщIэ» медалхэр.
 • 1995 гъэм Урысейм и Президент Ельцин Борисрэ Украинэм и президент Кучмэ Леонидрэ Сочэ Iэ щытрадзащ тенджыз ФIыцIэ флотыр зэрагуэшым теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • Япэ урыс император Пётр Езанэр къызэралъхурэ илъэс 346-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и член-корреспондент Блахъуэ Хьэзрэт и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх мащIэу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 24-рэ, жэщым градус 16 — 17 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 10, тхьэмахуэ
 • Иорданием и армэм и махуэщ
 • 1774 гъэм Урысеймрэ Тыркумрэ зэращIылIащ Кючук-Кайнарджи мамыр зэгурыIуэныгъэр. Абы ипкъ иткIэ, Къэбэрдейр Урысейм и зы Iыхьэу къалъытат.
 • 1793 гъэм Париж дунейм щыяпэу зоопарк къыщызэIуахащ.
 • 1793 гъэм США-м и къалащхьэр яхъуэжащ: Филадельфием и пIэкIэ къэралым и щыхьэру ягъэуващ Вашингтон.
 • 1807 гъэм Ижевск ухуэн щыщIадзащ Iэщэ щащI заводыр.
 • 1909 гъэм Канберрэ Австралием и къалащхьэ хъуащ.
 • 1921 гъэм къызэрагъэпэщащ Толстой Лев и «Ясная Поляна» музей-щIапIэр. ТхакIуэр абы илъэс 60-м нэскIэ щыпсэуат, «Зауэмрэ мамырыгъэмрэ, «Каренинэ Аннэ» роман цIэрыIуэхэри щитхар арат.
 • 1931 гъэм Москварэ Ленинградрэ яку дэлъ гъуэгуанэм трагъэуващ «Красная стрела» мафIэгур.
 • 1936 гъэм «Союздетмультфильм» киностудиер къызэрагъэпэщащ.
 • 1940 гъэм Италиер ЕтIуанэ дунейпсо зауэм хыхьащ Германием и телъхьэу. Абы зауэ ярищIылIащ Франджымрэ Инджылызымрэ.
 • 1955 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Тырныаузрэ Докшукинэрэ къалэ хъуащ.
 • 2016 гъэм Франджым къыщызэIуахащ Европэм футболымкIэ и 15-нэ чемпионатыр.
 • СурэтыщI-график, УФ-м щIыхь зиIэ и художник, «Нартхэр», «Ди деж къэса уэрэдхэр», «Къурш щхьэгухухэм я таурыхъхэр» тхылъхэр зыгъэщIэрэщIа Глуховцев Александр къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 • Совет композитор цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Лениным, Сталиным я цIэхэр зезыхьэ саугъэтхэр, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Хренников Тихон къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 • Режиссёр цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Ерчэн Леонид къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Зыкинэ Людмилэ къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Гум еIэзэ дохутыр цIэрыIуэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАН-мрэ РАМН-мрэ я академик, СССР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Чазов Евгений и ныбжьыр илъэс 89-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Урысейм художествэхэмкIэ и академием и академик, УФ-м и Къэрал саугъэ-тыр зрата, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Глазунов Илья къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Смирнитский Валентин и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Инэрокъуэ Аллэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъШР-м щыщ къэрал лэжьакIуэ, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ пщIэ зиIэ и лэжьакIуэ Бэчыжь ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Тамэ Мухьэрбий и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент, тхакIуэ, 2013 гъэм Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгэ пщащэ» дунейпсо зэпеуэм япэ вице-мисс щыхъуа Щомахуэ Залинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх мащIэу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 23-рэ, жэщым градус 14 — 15 щыхъу- нущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 11, блыщхьэ
 • Инджылыз пащтыхьыгъуэ зэгуэтымрэ Ирландие Ищхъэрэмрэ я лъэпкъ махуэшхуэщ — я пащтыхь гуащэр къыщалъхуа махуэр ягъэлъапIэ
 • 1969 гъэм Алыджым къыщащтащ къэралым и конституцэр
 • 2010 гъэм ЮАР-м щыщIидзащ дунейм футболымкIэ и чемпионатым.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ ДыщэкI ФатIимэт къыщалъхуа махуэщ.
 • Урыс тхакIуэ, критик, философ, демократ Белинский Виссарион къызэралъхурэ илъэс 207-рэ ирокъу.
 • Франджы зыплъыхьакIуэ, сурэттех, режиссёр, дунейпсо хыхэр джынымкIэ цIэрыIуэ хъуа Кусто Жак Ив къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 • Урысей пианист, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Мацуев Денис и ныбжьыр илъэс 43-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 17 — 19, жэщым градус 14 — 15 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 12,  гъубж
 • Сабийхэр ягъэлажьэу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и махуэщ. 1990 гъэм РСФСР-м и цIыхубэ депутатхэм я 1 съездым къыщащтащ Урысей Федерацэм и Къэрал суверенитетым и декларацэр. 1994 гъэм УФ-м и Президент Ельцин Борис унафэ къыдигъэкIащ а махуэм къэрал мыхьэнэ етыным теухуауэ.
 • Бразилием щагъэлъапIэ зэгуэкIуахэм я махуэр
 • 1667 гъэм Франджым и пащтыхьым и дохутыр Дени Жан-Батист дунейм щыяпэу цIыхум лъы хикIащ.
 • 1991 гъэм Ельцин Борис РСФСР-м и япэ Президенту хахащ.
 • 1991 гъэм Ленинград референдум щрагъэкIуэкIащ абы и цIэм теухуауэ. Щыпсэухэм я нэхъыбапIэм Iэ яIэтауэ щытащ я къалэм Санкт-Петербург цIэр фIэщыжыным теухуауэ.
 • 2000 гъэм Шэшэн Республикэм и администрацэм и унафэщIу ягъэуващ Кадыров Ахъмэт.
 • 1942 гъэм Зеикъуэ къуажэм (КъБАССР) къагъэIэпхъуат Ленинград хамэ къэралыбзэхэр щаджу дэт пединститутыр.
 • 1945 гъэм Калинин Михаил Кремлым Маршал Жуков Георгий щритащ Совет Союзым и ЛIыхъужьым и ещанэ Дыщэ вагъуэр.
 • 1990 гъэм «Печатымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ ятеухуауэ» Законыр СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм къищтащ. Абы цензурэр игъэкIуэдыжащ.
 • 2014 гъэм Сан-Паулу (Бразилие) къыщызэIуащ дунейм футболымкIэ и 20-нэ чемпионатыр. Ар мэкъуауэгъуэм и 12 — бадзэуэгъуэм и 13-хэм екIуэкIащ. Германием и командэ къыхэхарщ абы чемпион щыхъуар.
 • США-м и 41-нэ президент Буш Джордж и ныбжьыр илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Драматург, АР-м и цIыхубэ артист, УФ-ми КъБР-ми щIыхь зиIэ я артист, Адыгэ Республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат Мурат Чапай и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 17 — 18, жэщым градус 13 — 14 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 13, бэрэжьей
 • 1860 гъэм Урысейм и Къэрал банкыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1934 гъэм Воронеж, Калугэ областхэр къызэрагъэпэщащ
 • 1936 гъэм Къэбэрдей лъэпкъ драмэ театрыр къызэIуахащ.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессор Даур Борис и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Искусствоведенэм и доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ Тыркумэн Республикэм щIэныгъэхэмкIэ и академиемрэ я академик, Тыркумэн консерваторэм и проректор Абыкъу ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, ветеринар щIэныгъэхэм я доктор, профессор Аргун МуIэед и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я док- тор, АКъУ-м и профессор ХъуакIуэ Заурбэч и ныбжьыр илъэс 48-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщыты-нущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 — 21-рэ, жэщым градус 13 — 14 щыхъунущ.