ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэи ящыгъупщэркъым

2018-06-09

 • КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист, комсомол саугъэтыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэу зыхуагъэфэща, «Амра» адыгэ лъэпкъ саугъэтыр тыгъэ зыхуащIа Беппаев Сергей зыщыпсэуа унэм фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ мэкъуауэгъуэм и 7-м.

 • Зэхыхьэр езыгъэкIуэкIа телевиденэм и лэжьакIуэ, уэрэджыIакIуэ Аттаев Азнор кърихьэлIахэм ягу къигъэкIыжащ Беппаев Сергей и гъащIэмрэ гуащIэмрэ:
 • — Беппаев Сергей Шэджэм Ищхъэ-рэ къуажэм 1935 гъэм накъыгъэм и 9-м къыщалъхуащ. 1956 гъэм Къыргъыз къэрал музыкэ-къэфакIуэ училищэм уэрэд жыIэнымкIэ и къудамэр къиухащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиомрэ телевиденэмкIэ илъэс 60-м щIигъуауэ щоIу куэдым ягу дыхьа абы и макъ гуакIуэр. Беппаевым и репертуарым къызэщIеубыдэ жанр зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ (цIыхубэ, лIыхъужь, лирикэ, гушыIэ, езым итхыжа) уэрэд 200-м щIигъу. КъБР-м и къэрал филармониер Налшык къалэм дэсхэм я гурыфIыгъуэт икIи зэрыгушхуэт. Абы и лэжьакIуэхэм тхьэмахуэ къэс концертхэр щатырт къалэм и Щэнхабзэ зыгъэпсэхупIэ паркым. Балъкъэр лъэпкъым и япэ профессиональнэ уэрэджыIакIуэ Беппаев Сергей республикэм и артист нэхъ цIэрыIуэхэм, цIыхубэм нэхъыфIу ялъэгъуахэм ящыщт. Ар жыджэру хэтт республикэм и жылагъуэ-по- литикэ, щэнхабзэ зэхыхьэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым литературэмрэ гъуазджэмкIэ и декадэу Москва, Совет Союзым и республикэхэм я къалащхьэхэм щекIуэкIахэм. Ар гуапэу ирагъэблагъэрт Правительствэм щат концертхэм, СССР-м и щIыпIэ жыжьэхэм, нэгъуэщI щIыналъэ куэдым. Къэбэрдей-Балъкъэрым и уэрэджыIакIуэ гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэфIхэм папщIэ абы къыхуагъэфэщащ Правительствэм и дамыгъэ лъапIэхэр, «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалыр.
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ КъБР-м и уполномоченнэ Зумакулов Борис гуапэу игу къигъэкIыжащ Беппаев Сергей игъэныбжьэгъуу, абыхэм я зэхуаку пщIэ, зэгурыIуэ, зэрылъытэ дэлъу, и унагъуэм куэдрэ ихьэу зэрыщытар.
 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэм и къуэдзэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал къыхигъэщащ республикэм и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа апхуэдэ цIыху цIэрыIуэхэр, абыхэм я IуэхущIафэхэр ягу къагъэкIыжыху ахэр цIыхухэм зэращымыгъупщэнур, щIэблэм щапхъэ зэрахуэхъунур.
 • — Беппаев Сергейрэ сэрэ зэкъуэшым хуэдэу дыкъыздэгъуэгурыкIуащ. Ар зыхэт фильмитIрэ абы и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа фильм щхьэхуэрэ тетхащ си щхьэгъусэ режиссёр Мартиросовэ Ринэрэ сэрэ. Уэрэд жыIэныр и псэм хэлът икIи абы щхьэкIэ зэи узригъэлъэIуртэкъым. И теплъэкIи дуней тетыкIэкIи цIыху дахэу, псэ къабзэу сигу къинэжащ. ЩIэх-щIэхыурэ сигу къокIыж, Iэмал сиIэу и кхъащхьэм сыблэкIыркъым, — жиIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унафэщI, Урысейм щIыхь зиIэ и кинематографист Вэрокъуэ Владимир.
 • Лъахэхутэ, тхылъ тедзапIэм и унафэщI Котляровэ Марие жиIащ Беппаев Сергей зыцIыхуу щытахэм, и лэжьэгъухэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм хужаIахэр щызэхуэхьэса тхылъ къыдагъэкIыну зыкъыщыхуагъазэм, а лэжьыгъэм и гуапэу и ужь зэрихьар икIи ар къызэрехъулIар.
 • Генерал Беппаев Суфьян фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур зи жэрдэмхэм, абы зыкърезыгъэхьэлIахэм, и къуэшыр гуапэу зигу къэзыгъэкIыжахэм.
 • Фэеплъ пхъэбгъур къызэIухын къалэн гуапэр хуагъэфэщащ Беппаев Сергей и къуэ Елдаррэ и къуэрылъху Камиллэрэ. ЗэIущIэм кърихьэлIахэм пхъэбгъум и лъабжьэм деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
 •  
 • БжьыхьэлI  Розэ.