ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхьэзэплъыж  Марьянэ щапхъэ егъэлъагъуэ

2018-06-09

  • КъБР-м щыIэ УФСИН-м илъэс 16 хъуауэ щолажьэ и Медико-санитар часть №7-м Cанитар-эпидемиологие кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къэрал центр №1-м гигиенэмкIэ и дохутыр нэхъыжь, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, япэ категорие зиIэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковник Тхьэзэплъыж Марьянэ.

  • — Суд зытращIыхьахэм, къыщIэхуауэ я Iуэхур зэхагъэкIыху пIалъэкIэ яIыгъхэм я узыншагъэм кIэлъыплъыным мыхьэнэш-хуэ иIэщ. Санитар частым и къалэнщ УИС-м и IэнатIэхэм къабзагъэм щакIэ-лъыплъыныр, уз зэрыцIалэхэр къыщымыгъэхъуныр. Ди гупым, санитар-эпидемиологие кIэлъыплъыныгъэр къыщызэригъэпэщыр КъБР-мкIэ УФСИН-м и IэнатIэхэм я закъуэкъым. Абы и къудамэхэм медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр хуащIэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэу КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием щыIэ уголовнэ- гъэзэщIакIуэ IэнатIэхэм я нэIэм щIэтхэм, — жеIэ Марьянэ. — Сэ къызызогъэпэщ пенитенциарнэ медицинэ IэнатIэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу ВИЧ-инфекцэхэмрэ жьэн узыфэхэмрэ земыгъэубгъуныр, ахэр зэуэлIахэм еIэзэныр. Абы папщIэ узыфэр къызэрахутэ Iэмэпсымэхэр, хущхъуэ лъапIэхэр , бактериологие лабораторэ, диIэщ.
  • Марьянэ зэрыжиIащи, я нэIэ зытет дэтхэнэми хуэфащэ гулъытэ хуащI. Хуит хъужа иужь къапэплъэр куэдми къагуроIуэ, лэжьыгъэ IэнатIэ ягъуэтыным, зыхуей хуэзэным пыщIа гугъуехьхэр зэрыщыIэр. Зи узыншагъэмкIэ ныкъуэдыкъуагъэ зыхуагъэувхэри щыIэщ. КIэщIу жыпIэмэ, УФСИН-м и дэтхэнэ медицинэ IэнатIэми мыхьэнэшхуэ иIэщи, зрагъэужь, я лэжьыгъэр йофIакIуэ икIи адрей щIыналъэхэм елъытауэ япэ итщ.
  • — Сэ сыкъэхъуащ сымаджэхэм, абыхэм япкърыт узыфэхэм, зэреIэзэм теухуа псалъэмакъхэм седаIуэу, медицинэ хьэпшыпхэм я мэр зыхэсщIэу. Медицинэ IэщIагъэр къызэрыхэсхынуми шэч къытесхьэртэкъым. Си дежкIэ щапхъэу щытащ си адэр — КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутыр Iэзэ Тхьэзэплъыж Мухьэмэд. Илъэс 26-кIэ ар и унафэщIу щытащ Республикэ клиникэ сымаджэщым и травматологие къудамэм. ЩIыхь пылъу совет медицинэр хамэ къэралым щигъэлъэгъуащ, мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ Анголэ ЦIыхубэ Республикэм (Африкэ), Совет Союзым я правительствэхэм и ЩIыхь тхылъхэр. Абы и цIэр зэрехьэ къыщалъ-хуа Лашынкъей къуажэм и уэрамхэм ящыщ зым. Тхьэзэплъыжхэ дохутыр куэд къазэрыхэкIам срогушхуэ. Сыдэзыхьэха IэщIагъэр къыздиIыгъащ си анэ Тхьэзэплъыж (Къэлэжьокъуэ) Ритэ. Илъэс 43-кIэ ар лэжьащ франджыбзэм-рэ нэмыцэбзэмкIэ егъэджакIуэу. Иджы тIысыжауэ зегъэпсэху, си бынхэм якIэлъоплъ, — пещэ Марьянэ.
  • Езы Марьяни Налшык къалэ курыт еджапIэр къиухри, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым щеджащ, иужьым интернатурэмрэ клиникэ ординатурэмрэ щыIащ. 2004 гъэм аспирантурэр къиухри и кандидат диссертацэр Санкт-Петербург С. М. Кировым и цIэр зезыхьэ Медицинэ академием щыпхигъэкIащ.
  • — УФСИН-м сызэрыщылажьэ илъэс 16-м сриплъэжмэ, сыт хуэдэ лъэныкъуэкIи абы зыужьыныгъэшхуэ игъуэтащ, медицинэри хыхьэу. Дэтхэнэми и лэжьыгъэр пылъхьэншэу зэфIихынымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ гупым и унафэщIым. Къыхэзгъэщынщи, и ныбжькIэ щIалэми, щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, къызэгъэпэщакIуэ, унэтIакIуэ лъэщщ Урысей ФСИН-м и Медико-санитар часть №7-м и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и майор Тэтэр Заирэ. Абы и фIыщIэ хэлъщ Кавказ Ищхъэрэм щытхъу зэрыщыдиIэм,- дыщегъэгъуазэ ТхьэзэплъыжМарянэ.
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.
  • Сурэтыр Толгуров Камал трихащ.