ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэ 48-м фэтэрхэр иратащ

2018-06-08

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий мэкъуауэгъуэм и 6-м къызэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и лэжьакIуэхэм папщIэ яухуа, фэтэр куэду зэхэт унэщIэр.

  • КIуэкIуэ Юрий жиIащ къэрал лэжьакIуэхэм унэ яхуэщIынымкIэ гугъуехьхэр щыIэми, хэкIыпIэ къызэрыпхуэгъуэтынум мыр и щыхьэт зэрыхъуар.
  • — ПсэупIэ ухуэныгъэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъу федеральнэ фондым и программэр къа- гъэсэбэпу, езы лэжьакIуэхэми ахъшэ халъхьэу мы унэр зэраухуар и щапхъэщ, дызэдэлажьэмэ, ехъу-лIэныгъэ дызэриIэнум. Дыщогугъ унэщIэм щIэсынухэр абы щытыншыну. Шэч хэмылъу, лэжьакIуэм и гукъыдэжым, щыпсэун, и быныр щипIын зэриIэм елъытащ щIэб- лэм щIэныгъэу яритыфынур. Сехъуэхъуну сыхуейт унагъуэхэр насыпыфIэ мы унэм щыхъуну. Республикэ унафэщIхэр адэкIи дыхущIэкъунущ унэ хуэныкъуэхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным делэжьыну. Къэралым и къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ар ящыщщ, — къыхигъэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и ректор Апажэ Аслъэн къыщыпсалъэм къыхигъэщащ зи унафэщI еджапIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху зэригъэлъапIэр, еджапIэ нэхъыщхьэр зэрылажьэрэ иджы япэ дыдэу унагъуэ 48-м фэ- тэр зэрыратыфар.
  • — Къыхэзгъэщыну сыхуейт Урысейм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщу 2017 гъэм ПсэупIэ ухуэныгъэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъу федеральнэ фондым и программэмкIэ мыпхуэдэ унэ зыухуэну зыхузэфIэкIар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым зэризакъуэр. Ар къыщIыдэхъулIар КъБР-м и Iэтащхьэр зэпымыууэ къызэрыддэIэпыкъуаращ, — жиIащ Апажэм. — ЕджапIэм и лэжьакIуэхэм къабгъэдэкIыу фIыщIэ ин яхудощI республикэм и унафэщIхэми. Псом хуэмыдэу, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Алэкъей Арсен, Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз сымэ. Унэр щыдухуэну щIы Iыхьэр къыщыхэтхым къыщыщIэдзауэ абы епха дэфтэрхэр гъэхьэзырыным, коммуникацэхэр ешэлIэным щыщIэкIыжу дэтхэнэри щIэгъэкъуэн къытхуэхъуащ. Ди къарур зэрызэхэтлъхьаращ ухуэныгъэр илъэсищ пIалъэм къриубыдэу щIэдухыфар. КъищынэмыщIауэ, къалэм фэтэрым и зы метр зэбгъузэнатIэм и уасэу къыщекIуэкIым хуэдитIкIэ нэхъ мащIэу ар тхуэщIащ.
  • Апажэ Аслъэн фIыщIэ яхуищIащ унэщIэр зыухуа «МегаСтрой» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ гупым, «Ольмез» ООО-м и унафэщI Ольмезов Алий сымэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм а махуэм зыщигъэгъуэзащ мэкъумэш университетым и къудамэхэр зэрылажьэм.
  •  
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.