ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий: Дунейпсо террорист гуп щхьэхуэхэр терроризмэм ебэн къэралхэм нэхърэ нэхъ быдэу зэпыщIауэ щызэдэлажьи къохъу. КъБР-м и Iэтащхьэр IущIащ Швейцарием и лIыкIуэу Урысейм щыIэм

2018-06-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм мэкъуауэгъуэм и 5-м щыIущIащ Швейцарие Конфедерацэм и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Россье Ив, Швейцарие Конфедерацэм нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и федеральнэ департаментым шынагъуэншагъэмкIэ и управленэм и унафэщI Грау Хайди, Швейцарие Конфедерацэм и посольствэу Урысейм щыIэм и политикэ къудамэм и чэнджэщэгъу Кольде Доротее сымэ.

  • ЗэIущIэм кърихьэлIахэр Iуэху куэд дыдэм тепсэлъыхьащ: экономикэ IэнатIэм щызэпыщIауэ щытыным, республикэр Швейцарием щыщ компаниехэм ядэлэжьэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэм къащхьэщыжыным, терроризмэмрэ экстремизмэмрэ япэщIэтыным.
  • Росье Ив къыхигъэщащ динкIэ егъэлеиным пыщIа Iуэху еплъыкIэм Евро- пэм, хэхауэ Швейцарием, зэрызыщиубгъум зэригъэгузавэр. Ахэр узытегузэвыхь хъуну Iуэхуу зэрыщытым арэзы техъуэри, КIуэкIуэ Юрий къыхигъэщащ: «Шэч зыхэмылъырщи, терроризмэм и щхьэр къедмыгъэIэту дебэныну дыхуеймэ — дэ дызэкъуэувапхъэщ. Ар мызэ-мытIэу жиIащ ди Президент Путин Владимир. Урысейм тер-роризмэм пэщIэтынымкIэ зэфIэкI хъарзынэхэр бгъэдэлъщ. Апхуэдэу хъури, дэ адрейхэм япэ дыIууащ а шынагъуэм. Дуней псор абы и лъэныкъуэкIэ зы хабзэм тетыпхъэщ. Ухэзыгъаплъэщ, ауэ дунейпсо террорист гуп щхьэхуэхэр терроризмэм ебэн къэралхэм нэхърэ нэхъ быдэу зэпыщIауэ щызэдэлажьи къохъу. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дунейпсо зэгухьэныгъэр а Iуэхум щызэкъуэувэным и пIэкIэ, санкцэхэр зэхуэгъэувыным зэрегупсысыр нэхъыбэщ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ IэщIыб ящIа зы махуэми, зы лъэныкъуэкIэ егъэбы-дэ дунейпсо терроризмэм и лъабжьэр, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ нэхъ гугъу ещI абы упэщIэтыныр».
  • Швейцарием и лIыкIуэу Урысейм щыIэм КъБР-м и Iэтащхьэм фIыщIэ къыхуищIащ псалъэмакъ купщIафIэ зэрырагъэкIуэ-кIам, къаIэта упщIэхэм зэпкърыхауэ жэуап зэрагъуэтам папщIэ: «Шэч къытесхьэркъым, дэ тлъэкIынущ зэрыщыту Урысейми, щхьэхуэу Къэбэрдей-Балъкъэрми мыхьэнэш-хуэ зиIэ а къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ яIэ зэфIэкIым щапхъэ тетхын. АтIэми, терроризмэм, Уэри пэжу къызэрыхэбгъэщащи, ебэнын хуейр зы къэрал хэхакъым, атIэ зэрыдунейуэ абы пэувыпхъэщ».
  • ЗэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэу Минеральные Воды къалэм щыIэ Нюппа С. И.
  • Швейцарием и дипломат гупыр а махуэ дыдэм яхуэзащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Б. М., ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Хьэтэжьыкъуэ В. Н., Къэбэрдей-Балъкъэрым и дин IуэхущIапIэ нэхъыщхьэ-хэм я унафэщIхэм, апхуэдэуи щыIащ щIыналъэм и егъэджэныгъэ, социальнэ IуэхущIапIэ зыбжанэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.