ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

 ЗекIуэрей Аслъэн щIыхь худощI

2018-06-08

  • Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академиеу ООН-м епхауэ лажьэм (МАНЭБ), КИФЩI-мрэ ИФО-мрэ я щIэныгъэлIхэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэм и президиумымрэ абы хэтхэмрэ я гум къыбгъэдэкIыу йохъуэхъу техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ТранспортымкIэ Урысей академием, Экологие шынагъуэншагъэмрэ псэуныгъэмкIэ дунейпсо академием я академик, къэхутакIуэ, «ЩIыхьым и вагъуэ» орденыр зрата ЗекIуэрей Аслъэн ФуIэд и къуэм, абы «ЩIэныгъэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къызэрыфIащамрэ ООН-м епхауэ лажьэ МАНЭБ-м и «ЩIэныгъэлIым и вагъуэ» орденыр къызэрыхуагъэфэщамрэ папщIэ.

  • Дамыгъэ лъапIэр абы хуагъэфэщащ гъуэгу-транспорт IэнатIэр езыгъэфIэкIуэну Iэмалхэр къэгупсысыным, дуней псом зихуэдэ щымыIэ композицэ материалхэр, дыкъэзыухъуреихь дунейм зыкIи зэран хуэмыхъухэр, зэхэлъхьэным къыщигъэлъэгъуа ехъулIэныгъэфIхэм папщIэ.
  • Дрогушхуэ апхуэдэ щIэныгъэлI Урысейм, Кавказ Ищхъэрэм, КъБР-м къызэрыщалъхуам, зэрыщыпсэум.
  • РУСАК Олег,
  • МАНЭБ-м и президент, техникэ щIэныгъэхэм я доктор.
  • ЖУРАВЛЁВЭ Викторие,
  • КИФЩI-мрэ ИФО-мрэ я щIэныгъэлIхэмрэ
  • къэхутакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэм и
  • президиумым и унафэщI.
  • Санкт-Петербург, 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-м