ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Абыдэр ягу къагъэкIыж

2018-06-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд къызэралъхурэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа, дзюдомкIэ етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

  • Зэхыхьэр къыщызэIуахым хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр, Парламентым, спорт, цIыхубэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, Абыдэм и ныбжьэгъухэмрэ къыдэлэжьахэмрэ.
  • КъБР-м спортымкIэ министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн и къэпсэлъэныгъэм къыхэщащ къыдэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу къэгъэхъунымкIэ мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр. «Мы зэхьэзэхуэм илъэс къэс зиубгъу зэпытщ, спортсмен щIалэщIэхэми япэ лъэбакъуэхэр щач», — жиIащ Анаевым.
  • Унагъуэм, къыдэлэжьахэм, зэхьэзэхуэм хэтхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ ФедерацэмкIэ Советым хэт Бечелов Ильяс. «ФIыщIэ яхузощI нобэрей махуэшхуэм хэтхэм. Лэжьыгъэшхуэ зэфIывогъэкI. Си гуапэщ къэралым и хэкупсэ Абыдэм фыхуэфэщэну», — къыхигъэщащ Бечеловым.
  • «Нэхъыщхьэращи, мыпхуэдэ зэхьэзэхуэхэр зэныбжьэгъугъэм, зэпыщIэныгъэм я лъабжьэ мэхъу. КъызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ яхузощI ди спорт комплексыр къызэрыхэфхам папщIэ», — захуигъэзащ къызэхуэсахэм КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий.
  • Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм, Мэзкуу, Кърымым къикIауэ зэхьэзэхуэм хэтащ зи ныбжьыр илъэс 14 — 15-хэм ит спортсмен 500-м щIигъу. Спорт комплексым щIэсхэм я нэгу щIэкIащ зэIущIэ удэзыхьэххэр.
  • ЗэпэщIэтыныгъэхэр щызэпагъэухэм деж къекIуэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ «НалцIыкIу» ансамблымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист ХьэхъупащIэ Амырхъанрэ.
  • Я хьэлъагъ елъытауэ гуэшауэ щыта гупиблым щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ кубокхэр, медалхэр, зэхьэзэхуэм и дамыгъэхэр зытет щыгъынхэр иратащ.
  •  
  • КЪЭХЪУН Бэч.