ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ахъшэмрэ хэхыныгъэхэмрэ

2018-06-08

 • Инджылызым и властхэм Абрамович Роман Лондон дагъэхьэжакъым. И щхьэусыгъуэхэр зэкIэ зэIубзкъым, ауэ жаIэ мелардхэр къыздрихар зэрибзыщIыр арауэ. АрщхьэкIэ езымрэ и пэщIэщIэгъуу щыта Березовский Борисрэ Лондон и судым и пащхьэм къыщаIуэтауэ щытащ ахэр къыздрахар. Мыбдеж пцIы щыбупс хъунутэкъым: уи мылъкур зэрыщыту птрахынкIэ зыхуэIуа щыIэтэкъым. Псори къызэрыгуэкIыу къыщIэкIащ…

 • «Уи жьауэм щIэгъэувэн» — а псалъэхэм къикIыр я мыхьэнэкIэ зэхуэдэу мы зэманым дуней псом къыщагъэсэбэп хуэдэщ. Апхуэдэу заубгъуныр къызыхэкIари Березовскэм Абрамович игъэкъуаншэу Лондон и Пащтыхь судым зэрызыхуигъэзарщ. ТегъэщIапIэ ищIырт «Сибнефть» компанием, «Останкино» (иджы Япэ каналщ) телекомпанием хэлъ и Iыхьэхэр зэрыримытыжар.
 • Тхьэусыхафэм судыр хэплъащ. ЛъэныкъуитIми утыку Iуэху ящIын хуей хъуащ Ельциным и зэманым мелардхэр зыIэра-гъэхьэным папщIэ къагъэсэбэпа гъэпцIа-гъэ Iуэхухэр.
 • Уэчыл цIэрыIуэ Барщевский Михаил мелардхэр къыздикIам теухуауэ къытрадза псори урысыбзэкIэ зэридзэкIащ. Псори гурыIуэгъуэ хъуащ.
 • Березовскэмрэ Абрамовичрэ упщIэхэм ирата жэуапхэр къыпхуэIуэтэжынукъым — напэ минитIым щIигъу еубыд. Нэхъыщхьэр къэдгъэлъэгъуэнщ: тIуми жаIащ 1996 гъэм екIуэкIыну президент хэхыныгъэхэм Ельцин Борис зыщыщIагъэкъуэн мурадкIэ «Сибнефть» компаниер къызэрагъэпэщауэ щытауэ. Абы щыхьэт техъуащ президентым и щхьэхъумэхэм я унафэщIу а зэманым лэжьа Коржаков Александри: «Сыт щыгъуи Березовскэм си егъэблэгъапIэм зыкъыщIигъахуэрт, зыгуэркIэ къызэлъэIун, зыгуэр спихын папщIэ». Хэхыныгъэхэм папщIэ ахъшэ къэгъуэтын хуейт. Апхуэдэу 1995 гъэм къежьащ «Сибнефть»-р.
 • ИужькIэ сакъылэт аукционыр къэунэхуащ. «Сибнефть» компаниер доллар мелуани 100-кIэ приватизацэ ящIащ. Ауэ компаниер зыIэрыхьахэми а ахъшэр щIыхуэу къызыIахар езы къэралырт! НэгъуэщIу жыпIэмэ, Ельциным ипэжыпIэкIэ компаниер пщIэншэу итащ.
 • Ар апхуэдэ дыдэу зэрыщытар 2011 гъэм Лондон и Пащтыхь судым наIуэ щыхъуащ: Березовскэми Абрамовичи тхьэрыIуэ ята иужь жаIащ «Сибнефть»-р приватизацэ щIыным теухуа аукционыр нэпцIу зэрыщытар. Абрамович, Ходорковский, Смоленский, Потанин сымэ, нэгъуэщI зыбжанэми пудыбзэу икIи зыри къапэрымыуэу мылъкур яIэрыхьащ. ЮКОС-р доллар мелуани 150-кIэ Ходорковскэм, «Норникель»-р доллар мелуани 170-кIэ Потанинымрэ Прохоровымрэ ялъысащ. А псори къащэхуащ къэралым къыIаха щIыхуэмкIэ. Абы щыгъуэми, «Норникель»-м и закъуэ зы илъэсым фейдэуэ доллар меларди 2-м нэблагъэ къитырт. ИужьыIуэкIэ Абрамович «Сибнефть»-р «Газпром»-м ирищэжащ доллар мелард 13-кIэ. Мис аращ Березовскэм имыдар. ИпэIуэкIэ Абрамович абы иритар доллар мелардым зэрыщIигъу щыIэтэкъым. МащIэIуэт.
 • Березовский Борис тхьэусыхэрт езым ОРТ-р трахыу Абрамович зэрыратамкIи. Ауэ ар къыщыхъуар Абрамович Урысейр ибгына иужьщ…
 • Сыт а псори дигу къыщIэдгъэкIыжыр? Илъэсибл ипэкIэ Лондон пщIэшхуэ дыдэ къыщыхуащIырт икIи къыщедэхащIэрт таурыхъхэм хэтым хуэдэу зэуэ мелардыры- бжэу къэуша олигарххэм. КъухьэпIэр егупсысыххэртэкъым а ахъшэр къыздикIам. НэгъуэщIу жыпIэмэ, ахэр ягъэзахуэрт.
 • Инджылыз судми «гу лъитакъым» ахъшэшхуэр зейхэм хьэрэмыгъэкIэ зэраIэрыхьам. ИужькIэ Роман тхъэжу щыпсэуащ а къэралым. АрщхьэкIэ зэманым зехъуэж. ЗыкIи хуэмеиххэу къыкъуэкIащ Кърымыр, Донбасс, Сербиер, Скрипальхэр. Чукоткэм и губернатору щытам шэч хуащIащ. Абы и мылъкур трахынкIэ хъунущ, ар хьэлэлу къызэрилэжьам щыхьэт техъуэхэр наIуэ къимыщIыфмэ. Ауэ судым къыщIигъэщахэм яужькIэ ар абы хузэфIэкIыну? Уардэунэхэр, кхъухьхэр, кхъухьлъатэхэр, «Челси» футбол клубыр, Кариб тенджызми къыщищэхуа хытIыгур…
 • ЗэрыжаIэмкIэ, Абрамович езым и мылъкур Инджылызым зэрыригъэIэпхъукIрэ куэд щIащ. Иджы дыдэ ар Израилым и цIыху хъуащ, абы и фIыгъэкIи визэншэу Лондон кIуэфынущ.
 • Ауэ а псори дахэкъым. Хэбгъэзыхьмэ, гуауэщ Березовскэм и ухыгъэми хуэдэу… «Мылъку зимыIэхэр насыпыфIэщ» и тхылъым Барщевский Михаил щыжеIэ, и хэку къигъэзэжыну хуит ищIыну къелъэIуу Березовскэм щэнейрэ Путин Владимир зыкъыхуигъэзауэ…
 • Абрамович хэку иIэжкъым. Пэжщ, инджылызхэм абы фIыщIэ къыхуащIын хуеящ, «Челси» клубыр къищэхуа иужь я футболым къыпхуэмыцIыхужыну зэрызригъэужьам папщIэ.
 • АрщхьэкIэ Инджылызым ахъшэм япэ зыри щрагъэщыркъым. Абы зэрынэсу, адрей псори мэкIуэдыж…