ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Депутатхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщаплъыхь

2018-06-05

  • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав, УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Черкасов Алексей, УФ-м и Пенсэ фондым и правленэм и унафэщIым и къуэдзэ Иванов Алексей сымэ зыхэт гупыр Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIащ.

  • Абыи пэ къихуэу де-путатхэр кIуащ зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабийхэр щаIыгъ IуэхущIапIэхэм, «Дыгъэпс къалэ» сабий академием, нефрологиемкIэ центрыщIэхэм, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексхэм, КъБР-м и Пенсэ фондым районхэм щиIэ къудамэхэм. Апхуэдэуи КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ бюджетым щымыщ къэрал фондхэм я лэжьыгъэр щIыналъэм къызэрыщызэгъэпэщам теухуа «стIол хъурейр».
  • УФ-м и Къэрал Думэм и лIыкIуэхэр Iуащхьэмахуэ лъапэ ирагъэблэгъащ икIи абы къыщыщIэж нарзаныпсым еплъащ, Iуащхьэмахуэ метр 3847-кIэ кIапсэ гъуэгухэмкIэ дэкIащ, адэкIэ ратракхэмкIэ метр 4200-м нэс дэкIуеящ. ХьэщIэхэм республикэм и цIыхухэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ Iэмал псори зэрыщыIэр жаIащ, бгы-лыжэ трассэхэр, псы хущхъуэ къыщIэжыпIэхэр, хьэуа къабзэр, къурш лъагэхэр ягу ирихьащ икIи Iуащхьэмахуэ лъапэ илъэсым и хъуреягъкIэ цIыхухэм туризм Iуэхутхьэбзэ-хэр зэрыщыхуащIэфым адрей зыгъэпсэхупIэхэм къащхьэщигъэкIыу къалъытащ.
  • ХьэщIэхэм я гъусащ КъБР-м къыбгъэдэкIыу УФ-м и Къэрал Думэм и депутату щыIэ Марьяш Иринэрэ Геккиев Зауррэ, КъБР-м и Парламентым хэтхэр.
  • Тарим Алисэ.