ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэм дэрэжэгъуэ ират

2018-06-05

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди республикэм. А Iуэхушхуэм хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэ дэнэкIи къыщызэрагъэпэщащ, цIыкIухэм дэрэ-жэгъуэ ирату, я гукъыдэжыр къаIэту.

 • Бахъсэн районым хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэт курыт школ №1-м и пщIантIэ хуитым мэкъуауэгъуэм и 1-м щызэхуашэсат щIыпIэм щыпсэу унагъуэшхуэхэм я бынхэр, зи узыншагъэм сэкъат иIэ цIыкIухэр. Абыхэм ехъуэхъуну зэхуэсым къекIуэлIат район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ, администрацэм къепхауэ лажьэ Жылагъуэ советым и пашэ Къаздэхъу Олег, ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэ Къумыкъу МуIэед, а жылэм и нэхъыжьыфI КIурашын Алий, районым щылажьэ курыт школхэм, сабий гъэсапIэхэм я унафэщIхэр. Абыхэм псалъэ гуапэ куэдкIэ зыхуагъэзащ махуэшхуэр зей сабийхэм, узыншагъэ, ехъулIэныгъэ, гуфIэгъуэ куэд яIэну ехъуэхъуу.
 • Сыхьэт зыбжанэкIэ екIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэта сабийхэр зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм, джэгукIэ зэхуэмыдэхэм жыджэру хэтащ. ЦIыкIухэм ябгъэ-дэлъ творческэ зэфIэкIхэр ягъэлъэгъуэнуи Iэмал яIащ: абыхэм папщIэ къызэрагъэпэща утыку иным сабийхэм уэрэдхэр щыжаIащ, усэхэм къыщеджащ, къафэхэр щагъэзэщIащ. Псоми я гукъыдэжыр нэхъри къаIэтырт таурыхъым «къыхэкIа» лIыхъужьхэу Чипрэ Дейлрэ. Абыхэм ялъэкI къагъэнакъым, махуэш-хуэр сабийхэм гукъинэ ящыхъун папщIэ.
 • Джэгухэмрэ къафэхэмрэ зэфIэкIа нэужь, цIыкIухэр пэрагъэтIысхьащ ерыскъы IэфI куэд зытелъ Iэнэ бэрычэтхэм. ЗэIущIэм и кIэухыу сабийхэм иратащ IэфIыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэрылъ плIэидзэ хъуржын цIыкIухэр. КъинэмыщIауэ, къызэгъэпэщакIуэхэм ипэкIэ ирагъэкIуэкIа псапащIэ акцэм къыхэкIа ахъшэмкIэ яхуэупсащ зи узыншагъэм сэкъат иIэ цIыкIухэм.
 • Районым щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм нэмыщI, Бахъсэн къалэм дэс сабийхэми къыхузэрагъэпэщащ дауэдапщэ гукъинэж. Къалэм и утыку нэхъыщхьэм концертышхуэ щатащ цIыкIухэм папщIэ. Абы хэтащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм, курыт школхэмрэ садхэмрэ екIуалIэ ныбжьыщIэ зэчиифIэхэр. Махуэшхуэм кърихьэлIа балигъхэм Iэмал яIащ я сабий цIыкIухэм IэфIыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ, псыIэфIрэ морожнэкIэ яхуэгуэпэну.
 • Сабиигъуэ IэфIым, телъыджэм и дунейм цIыкIухэр «щыхашащ» Дзэлыкъуэ щIыналъэми. Дзэлыкъуэкъуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм ирагъэблэгъа сабийхэм къащыпэплъэрт нэгузыужь концерт дахэ, зэпеуэ хьэлэмэтхэр, тыгъэ гуапэхэр зэрылъ къэлътмакъ цIыкIухэр, шхын IэфIхэр. ЦIыкIухэм я махуэшхуэр ядиIыгъыну, абыхэм псалъэ дахэхэр яжриIэну уардэунэм къекIуэлIат районым и администра-цэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан.
 • — Фэ фщыщ дэтхэнэми хэкум и цIыху пэж къызэрыхэкIынум шэч къытесхьэркъым, — къыхигъэщащ унафэщIым, цIыкIухэм защыхуигъазэм. — Сабийхэм я мызакъуэу, адэ-анэхэми сынывохъуэхъу нобэрей махуэшхуэмкIэ. Адэ-анэ хьэкъыр вгъэзэщIэфу, фи бынхэм я гуфIэгъуэ куэд флъагъуу, езыхэми фызэхащIыкIыу куэдрэ Тхьэм фащхьэщигъэт. Зывгъэпсэху, фыкъафэ, фыджэгу, ди щIэблэ дахэ!
 • Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и къалащхьэ Тырныаузи Iэтауэ щагъэлъэпIащ сабийхэм я махуэшхуэр. «Тотур» стадионым къыщы-зэрпагъэпэща «Сабиигъуэм и дуней» гуфIэгъуэ зэхыхьэм кърагъэблэгъат сабий куэд щапI унагъуэхэм ис цIыкIухэр, я адэ-анэхэри я гъусэу. Къызэхуэсахэм махуэшхуэмкIэ гуапэу ехъуэхъуащ Iуащ-хьэмахуэ районым и администрацэм и Iэтащхьэ Залиханов Къанщоубий.
 • — ГуфIэгъуэр сабийхэм яхуэгъэзами, дэ, балигъхэри, абы иджыри зэ дрегъэгупсыс ди бынхэм, ныбжьыщIэхэм дазэрыхущытым, яхуэтщIыф гулъытэмрэ яхухэтхыф зэманымрэ я куэдагъым. Ди къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ къытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ куурэ гъэсэныгъэ екIурэ егъэгъуэтыныр.
 • Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм и лэжьакIуэхэм абыхэм папщIэ къызэрагъэпэщат концерт хьэлэ-мэт, фильм гъэщIэгъуэни пщIэншэу ирагъэплъащ. Абы къыкIэлъыкIуэу сабийхэр ирагъэблэгъащ IэфIыкIэрэ шхын щIэщыгъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэдрэ зытелъ Iэнэхэм.
 • Махуэшхуэм къриубыдэу зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щекIуэкIащ уардэунэм и пщIантIэ хуитми. Абдежым сабийхэр щызэпеуащ асфальтым сурэт цIыкIухэр тещIыхьынымкIэ. А Iуэхум жыджэру хэтащ Сабий творчествэмкIэ унэм и лэжьакIуэхэр. Абыхэм къапщытащ сабийхэм я IэдакъэщIэкIхэр икIи дэтхэнэми тыгъэ цIыкIухэр хуащIащ. «Дыгъэ цIыкIу» цIэ дахэр зезыхьэ паркышхуэм цIыкIухэм папщIэ а махуэм пщIэншэу щылэжьащ аттракционхэр.
 • Апхуэдэу гукъинэжу, нэгузыужьу ди республикэм и адрей щIыналъэхэми щагъэлъэпIащ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр.
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.