ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-06-05

 • Мэкъуауэгъуэм и 5, гъубж
 • Дыкъэзыухъуреихь щIыуэпсым и дунейпсо махуэщ
 • Урысеймрэ Къэзахъстанымрэ щагъэлъапIэ Экологым и махуэр
 • Дание пащтыхьыгъуэм и конституцэм и махуэщ
 • 1706 гъэм Москва къыщызэIуахащ дзэ сымаджэщ (иджы — Бурденкэ Н. Н. и цIэр зезыхьэ дзэ клиникэ госпиталь нэхъыщхьэрщ).

 • 1945 гъэм Берлин Iэ щытрадзащ Германиер зэрыхагъэщIамкIэ икIи СССР-м, США-м, Инджылызым, Франджым я правительствэхэм Германием и власть нэхъыщхьэм и къалэнхэр зэрагъэзэщIэнумкIэ декларацэм. А къэралхэм я дзэзешэхэу Жуков Георгий, Эйзенхауэр Дуайт, Монтгомери Бернард, Латр де Тассиньи сымэщ абы зи Iэ щIэлъыр.
 • 1967 гъэм КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыщIидзащ хьэрып-израиль зауэм. Ар тхыдэм хыхьащ Махуих зауэ цIэр иIэу — Израилыр Мысырым, Иорданием, Сирием ятеуат.
 • 1981 гъэм США-м узыфэхэм якIэлъыплъынымкIэ и центрым и щIэныгъэлIхэм узыфэщIэ — СПИД зыфIащар — къахутащ.
 • Журналист, цIэрыIуэ, тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бекъан Чыланий къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ Хъунэгу Нурет и ныбжьыр илъэс 88-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и мелиоратор Мамхэгъ Алексей и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Польшэм щыщ актрисэ цIэрыIуэ, ди къэралым щытраха фильм куэдми щыджэгуа Брыльскэ Барбарэ и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, публицист Бещтокъуэ Хьэбас и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Радиожурналист Къудей Лидэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей тхакIуэ, философ, МКъУ-м и профессор, телевиденэм «ЩIалэ, пщащэ Iущ цIыкIухэр» нэтын цIэрыIуэр щезыгъэкIуэкI Вяземский Юрий и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Мамбэт Мурадин и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор ФиIэпщэ Владимир и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирокъу.
 • Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, «Япэ каналым» сабийхэм папщIэ, апхуэдэуи нэгузыужь нэтынхэр зыгъэхьэзыр и IэнатIэм и унафэщI Пельш Валдис и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирокъу.
 • Урысей фигуристкэ, Олим джэгухэм я чемпионкэ Липницкая Юлие и ныбжьыр илъэс 20 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 23 — 24-рэ, жэщым градус 16 — 17 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 6, бэрэжьей
 • Урысыбзэм и махуэщ. Ар ООН-м Жылагъуэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и департаментым и жэрдэмкIэ ягъэуващ 2010 гъэм, УФ-м щагъэлъапIэ 2011 гъэм къыщыщIэдзауэ. Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэны-гъэм нэхъ къигъэсэбэп бзихым ящыщщ урысыбзэр, инджылызыбзэм, хьэрыпыбзэм, испаныбзэм, китаибзэм, франджыбзэм яхуэдэ дыдэу.
 • Пушкиным и махуэр Урысейм щагъэлъапIэ. 1799 гъэм къалъхуащ урыс усакIуэ, тхакIуэ щэджащэ Пушкин Александр.
 • Къэзахъстаным и Фи-нанс полицэм и махуэщ
 • Швецием и ныпым и махуэщ
 • Швейцарием Лъагъуныгъэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • Боливием егъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр
 • 1922 гъэм ЦIыхубэ комиссархэм я советым и унафэкIэ къызэрагъэпэщауэ щытащ литературэмрэ тхылъ къыдэзыгъэкI IуэхущIапIэхэмрэ я управленэ нэхъыщхьэр (Главлит). Къэралым 1990 гъэхэм щекIуэкIа зэхъуэкIыныгъэхэм я зэма-ным зэбграутIыпщыкIыжауэ щытащ.
 • 1944 гъэм етIуанэ фронтыр къызэIуахащ.
 • 1945 гъэм «1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм и къару емыблэжу зэрылэжьам папщIэ» медалыр ягъэуващ.
 • 1957 гъэм къэралым щыяпэу Москва «Детский мир» тыкуэныр къыщызэIуахащ. Сабий хьэпшыпхэр щащэ апхуэдэ тыкуэнхэр къыкIэлъыкIуэ илъэсхэм щылажьэ хъуащ СССР-м и адрей къалэшхуэхэми.
 • 1992 гъэм Урысейм и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ Москва къалэм и Iэтащхьэу Лужков Юрий зэригъэувым теухуа унафэм.
 • Нэмыцэ тхакIуэ цIэрыIуэ, Нобель и саугъэтыр 1929 гъэм зрата Манн Томас къызэралъхурэ илъэси 143-рэ ирокъу.
 • «Спартак», «Гаянэ» балет цIэрыIуэхэр, нэгъуэщI куэди зытха ермэлы композитор, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Совет Союзым и Къэрал саугъэтыр зрата Хачатурян Арам къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Сталиным и цIэр зэрихьэу яту щыта саугъэтыр 1951 гъэм зыхуагъэфэща Пельтцер Татьянэ къызэралъхурэ илъэси 114-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, егъэджакIуэ, СССР-м егъэджэныгъэмкIэ и лэжьакIуэ нэхъыфI Апажэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, ГъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием и академик, УФ-м метеорологиемкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къалэ Хьэжбарэ и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 •  Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Абыдэ Мусэ и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 26-рэ, жэщым градус 16 — 18 щыхъунущ.