ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Iуащхьэмахуэ» курортым и мыхьэнэр къаIэт

2018-06-05

  • «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы предприятэ зэгуэтым ди республикэм и «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексыр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми лажьэр, кIапсэ гъуэгухэм ирахьэлIапхъэ пкъыгъуэхэмкIэ къызэригъэпэщынущ.

  • Сушаль Жан, Байсултанов Одес, ТIымыжь Хьэсэн.

    Абы теухуа зэгурыIуэныгъэр накъыгъэм и 25-м щызэращIылIащ Санкт-Петербург щызэхэт къэрал зэхуаку экономикэ форумым (ПМЭФ-2018) Франджы Республикэм ейуэ щыIэ и плIанэпэм. Абдежым дэфтэрым Iэ щыщIадзащ «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» ООО-м, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м, РОМА S.А.S. франджы компанием я лIыкIуэхэм.

  • Зэдэлэжьэныгъэм и япэ Iыхьэм хыхьэу, «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» ООО-м «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексым и лыжэ къежэхыпIэхэм заригъэубгъунущ, кIапсэ гъуэгу зыбжани ищIынущ: зыплъыхьакIуэхэр джабэ нэкIухэм дэзышейхэм хуэдэу 3-р, тIысыпIиплI зиIэ шэнтхэр зэрыт «унэ цIыкIухэр» зыкIэрыщIар, цIыхуипщI зэрыхуэ кабинэ нэхъ инхэр (гондолэхэр) къезышэкIынур, лъэныкъуитIымкIи щызэблэжу лэжьэнур. ЩыIэхэм къадэкIуэу, мы щIыпIэм щыпхашынущ зи зэхэлъыкIэкIэ зэмыщхь бгы лыжэ лъагъуэщIэу 10. Абыхэм псори зэхэту километр 11,4-рэ я кIыхьагъынущ. КIапсэ гъуэгухэм, апхуэдэуи бгы лыжэ лъагъуэхэмрэ абыхэм япыщIа IэнатIэхэмрэ зыхуэдэнум тещIыхьа проектым, зэрыхуагъэфащэмкIэ, сом мелуани 190-рэ, кIапсэ гъуэгухэр зэрызэхагъэувэну пкъыгъуэхэм сом меларди 2,1-рэ текIуэдэнущ.
  • «Iуащхьэмахуэ и щыгу дыкъуакъуэр, зи теплъэкIэ уардэр, ди къэралыр зыгъэбжьыфIэ нагъыщэхэм ящыщ зыщ. Арагъэнущ, «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы пред-приятэ зэгуэтым къыщIигъэкIыну япэ пкъыгъуэхэр, бгы-лыжэ къэжыхьыкIэм хуэгъэпсахэр, мы курортым къызэрыщыхутэнум мыхьэнэ ин дыдэ щIиIэнур. Сыту жыпIэмэ, абыхэм мы щIыпIэм нэхъри зрагъэужьынущ, езы зыгъэпсэхупIэм и мыхьэнэри къаIэтынущ, — къыхигъэщащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и унафэщIхэм я советым и Iэтащхьэ Байсултанов Одес. — Зыхуэдгъэувыжа къалэн псоми тедгъэкIуэдэну ахъшэм щыщу проценти 5-р — 2018 — 2019 гъэхэм, процент 15-р — 2021 илъэсым ирихьэлIэу къэдгъэсэбэпыну ди мурадщ. КъыкIэлъыкIуэ гъэхэм нэхъыбэж хъунущ кIапсэ гъуэгухэм пкъралъхьэ пкъыгъуэхэм ящыщу мы щIыпIэм кърашалIэ-хэр.
  • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и генераль-нэ директор ТIымыжь Хьэсэн зэрыжиIэмкIэ, «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексым и бгы-лыжэ инфраструктурэм зегъэужьыным хуэгъэзауэ, РОМА S.А.S. франджы компанием ахэр зэрыдэлажьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.
  • «Мы IуэхущIапIэм и къарукIэ, и технологие, производствэ зэфIэкIхэр зэрыиным и фIыгъэкIэ, зи гугъу тщIы зэманым къриубыдэу, цIыхуипщI зэрыхуэ кабинэхэр (гондолэхэр) зыкIэрыщIа кIапсэ гъуэгур дашащ Урысей Федерацэм и мызакъуэу, Европэ псом щынэхъ лъагэу къалъытэ, метр 3847-кIэ тенджызым щхьэщыIэтыкIа (Балтие хым и псыIум тещIыхьауэ) щIы-пIэм нэс. Абы къыхэкIыуи дяпэкIи къыддэлэжьэну гукъыдэж зэращIамкIи фIыщIэ ин яхудощI зи гугъу тщIы франджы компанием и IэщIагъэлIхэм», — къыхигъэщащ ТIымыжьым.
  • «Сэ сропагэ икIи хуабжьу срогушхуэ тхыдэм щыяпэ урысей-франджы предприятэ зэгуэтым и IуэхущIафэхэм хыхьэу Iэ зыщIадза зэгурыIуэныгъэр Санкт-Петербург щызэхэт къэрал зэхуаку экономикэ форумым зэрыщызэращIылIам. А дэфтэрым Франджы Республикэр къызэрыщыгъэлъэгъуар УФ-м и дэлэжьэгъуущ. «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» ООО-м ипщэ дилъхьэжа и къалэнхэм хиубыдэу, лъэныкъуитIым зэхудиIэ хъуа зэхущытыкIэхэм къагъэлъагъуэ Урысеймрэ Франджымрэ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм дяпэкIи зэрыщызэдэлэжьэфынур, экономикэм, производствэм пыщIа унэтIыныгъэхэри абыхэм яхэту», — жиIащ РОМА S.А.S. компанием и унафэщIхэм и советым и президент Сушаль Жан.
  • КЪУМАХУЭ Аслъэн.