ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди  лъэпкъэгъу студентхэм адыгэбзэ  ирагъэдж

2018-06-05

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ КъБКъУ-м и унафэщI Алътуд Юрийрэ я зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, университетым щеджэ адыгэ хэхэс щIалэгъуалэм анэдэлъхубзэр яджыну хуитыныгъэ яIэ хъуащ. Адыгэбзэр зыджыну гупыж зыщI студентхэм ядолажьэ бзэ щIэныгъэхэм я кандидат, Хамэ къэрал къикIа студентхэм ядэлажьэ институтым и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ.

  • — Ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэм тхьэмахуэм 3 садолажьэ, псори зэхэту сыхьэт 14 — 16-кIэ йокIуэкI ди дерсхэр. Пэжщ, анэдэлъхубзэр зэгъэщIэнымкIэ мазитIыр мащIэ дыдэу языныкъуэхэм къащыхъунущ. Ауэ Iуэху гуэрым уи гур хузэIухарэ, уи къарур зэрыщыту абы хуэбунэтIмэ, пхузэфIэмыкIын щыIэкъым. Адыгэбзэр, лъэпкъ хабзэр, щэныр я лъым хэтщ абыхэми, гугъу садехьу схужыIэнукъым. ЯфIэфIу, яфIэгъэщIэгъуэну къокIуалIэ ныбжьыщIэхэр. КъищынэмыщIауэ, пщащэхэр изогъасэ адыгэ шхыныгъуэхэр ягъэхьэзырыфу. Уи гуапэ мыхъуу къанэркъым абыхэм ябгъэдэплъхьэ щIэныгъэр яфIэмащIэу, яфIэгъэщIэгъуэну къыщодаIуэм деж, — жеIэ Тэнащым.
  • Тамарэ къызэрыхигъэщамкIэ, мы Iуэхугъуэм мазитI хухахауэ аращ, ауэ дерсхэм къекIуалIэ щIалэгъуалэм ар яфIэмащIэщи, фокIадэ мазэм пащэну ягу илъщ.
  • Фырэ Анфисэ.