ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэ  нэхъыбэ  хуэщIын

2018-06-05

  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат и унафэм щIэту я министерствэм щекIуэкIащ Сабий къалъхуагъащIэу дунейм ехыжхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ штабым и зэIущIэ.

  • Япэ мазищым я лэжьыгъэр зэрекIуэкIам теухуауэ къэпсэлъащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм лъхугъэр, сабийхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ къахузэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и унафэщI Щоджэн Юлие, акушер-гинеколог Тембот Лолитэ, неонатолог нэхъыщхьэ Шыхъуэ Терезэ, педиатр нэхъыщхьэ Мамбэт Анетэ сымэ.
  • Штабым и зэIущIэм кърикIуам ипкъ иткIэ, унафэ къащтащ IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэным, лъхуапIэ, неонатальнэ къудамэхэм къабзагъэм зэрыщыкIэлъыплъым, педиатрие IэнатIэм и амбулаторэ къудамэм и лэжьыгъэм теухуауэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэр щIагъэхуэбжьэну.
  • Мы илъэсым Перинатальнэ центрым къыщагъэсэбэпу щIадзэнущ инвазивнэ перинатальнэ диагностикэр. Апхуэдэу а IуэхущIапIэми Бахъсэн, Прохладнэ, Аруан, Май районхэм щыIэ сымаджэщхэм и лъхуапIэ къудамэхэми бадзэуэгъуэ мазэм щызэтраублэнущ къуажэ пхыдзахэм щыщу медицинэ кIэлъыплъыныгъэм зэпымыууэ хуэныкъуэ цIыхубз уэндэгъухэм щыкIэлъыплъу.
  • Хъубий Марат къыхигъэщащ районхэм щыщу лъхугъэр къызэпыудынкIэ шынагъуэ зиIэ бзылъхугъэхэм гулъытэ нэхъ хуащIыну, уэндэгъу цIыхубзхэм щакIэлъыплъ IуэхущIапIэхэм быдэу ядэлэжьэну. Апхуэдэу министрым жиIащ унафэ къащтахэр зэрагъэзащIэм ткIийуэ зэрыкIэлъыплъынур.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.