ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэужь дахэ къэзыгъэна  ШэрыIужь Анатолэ

2018-06-05

  • КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалымрэ «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденымрэ зыхуагъэфэща ШэрыIужь Анатолэ псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

  • ШэрыIужь Анатолэ Аруан районым хыхьэ Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ. 1953 гъэм Москва дэт ГИТИС-м и актёр факультетым щIэтIысхьащ, адыгэ студием хэту. 1958 гъэм еджапIэр къиухыу Налшык къигъэзэжа нэужь, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым лэжьэн щыщIидзащ. А IэнатIэм пэрытащ 1961 гъэ пщIондэ, ГИТИС-м и режиссёр факультетым щIэтIысхьэжыхукIэ. ЕджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къыщиухым, Барнаул лэжьакIуэ ягъэкIуащ. КъБАССР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и унафэ-кIэ, Анатолэ иужькIэ Налшык къашэжащ. Ар лэжьащ Музыкэ театрым и режиссёру, режиссёр нэхъыщхьэу, художественнэ унафэщIу.
  • Зи IэщIагъэм хуэIэижь режиссёрт ШэрыIужьыр. Абы фIыуэ къехъулIэрт ди тхакIуэхэм я пьесэхэм къытращIыкI спектаклхэри дунейпсо классикэри. Анатолэ игъэува оперэхэмрэ опереттэхэмрэ цIыхухэм ягу къинэжащ. Апхуэдэхэщ, Верди Джузеппе и «Травиата», «Риголетто», Леонковало Руджеро и «Паяцы», Бизе Жорж и «Кармен», Къардэн Хьэсэнрэ Балэ Мухьэдинрэ зэдатха «Мадинэ» оперэхэр, Листов Константин и «Севастопольский вальс», Модунью Доменикэ и «Чёрный дракон», Эшпай Андрей и «Звезда экрана», Легар Франц и «Цыганская любовь», Портнов Георгий и «Улыбнись, Света», Балэ Мухьэдин и «Шэмхьун и фызышэ», Кальман Имре и «Сильва», Фельцман Оскар и «Пусть играет гитара», Штраус Иоганн и «Цыганский барон», Александров Борис и «Свадьба в Малиновке», Молэ Владимир и «КъагъэпцIа псэлъыхъухэр», Легар Франц и «Весёлая вдова», Жырыкъ Заур и «Гум и щэхухэр», Портнов Георгий и «Третья весна» опереттэхэр, нэгъуэщIхэри. Анатолэ и лэжьыгъэхэр цIыхухэм ягу дыхьэрт икIи пэшым щIэзу къекIуалIэрт. Режиссёр Iэзэм игъэува спектаклхэр Музыкэ театрым и лэжьыгъэ нэхъыфIхэм ящыщщ. Дэтхэнэ зы артист- ми абы бгъэдыхьэкIэ къыхуигъуэтыфу зэрыщытар и щыхьэтщ лэжьыгъэм ар гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ зэрыпэрытар.
  • ШэрыIужь Анатолэ, Ерчэн Леонид, Къардэн Хьэсэн, Балэ Мухьэдин, Шумахуэ Владимир сымэ къаруушхуэ ирахьэлIащ Музыкэ театрыр къызэIухыным. Ар узыщыгуфIыкIын Iуэхут. ШэрыIужьым игъэува спектакль зыбжанэ ехъулIэныгъэрэ пщIэрэ къыпэкIуэу щагъэлъэгъуащ щIыпIэ Iэджэм — Москва, Харьков, Псков, Ереван, Новгород, Краснодар, Дон Iус Ростов, Ереван къалэхэм, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн, Адыгей республикэхэм, нэгъуэщIхэми. Музыкэ театрым и архивым щахъумэ абы и лэжьыгъэ зыбжанэ. Анатолэ хэлъхьэныгъэфI хуищIащ щIыналъэм и щэнхабзэм зегъэужьыным, щIэблэр псэкIэ къулейуэ къэгъэтэджыным. Аращ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм ШэрыIужь Анатолэ и цIэр дыщэ хьэрфхэмкIэ тхауэ къыщIыхэнар. Абы и цIэр фIащынущ ар щыпсэуа Псыгуэнсу къуажэм и уэрамхэм ящыщ зым.
  • И лэжьэгъухэм, и ныбжьэгъухэм ШэрыIужьыр ягу къинэжащ зэфIэкI имымащIэми, зи щхьэ щытхъужыну зыфIэмыфI, зи Iэдэбагъымрэ щэныфIагъымрэ нэхъри игъэбжьыфIэ цIыху гуапэу. АпхуэдизкIэ гушыIэ дахэр и Iэпэгъути, мыхьэнэшхуэ имыIэу къэплъытэ зы Iуэхугъуэ гуэрым теухуауэ гъэщIэгъуэн гуэрхэр абы къыпкърыкIырт.
  • Щхьэх жыхуаIэр зымыщIэ лэжьакIуэш-хуэт ар. Зи IуэхущIафэхэр щапхъэу, цIыху Iущу, гъэсауэ, щабэу дунейм тета я лэжьэгъум икIи чэнджэщэгъум Музыкэ театрым и артистхэр тригъэгушхуэрт, Iуэхугъуэ куэдым гу лъитэрт. Ар сыт щыгъуи зыдэIэпыкъуу щыта и лэжьэгъухэм я зэфIэкIхэм зригъэужьу зэрыщытам папщIэ IэфIу ягу къызэринэжар гуапэщ. ШэрыIужь Анатолэ нобэ къазэрыхэмытыжыр ягу къоуэ, абы зэрыщыщIэр кIуэтэху нэхъри зыхащIэ, артист, режиссёр Iэзэу зэрыщытар щынэрылъагъу и спектаклхэр ялъагъуху и фэеплъыр зэрымыкIуэдыжынур я хьэкъщ. ШэрыIужь Анатолэ пасэу, цIыхухэми, дунейми, гъащIэми гу щимыхуауэ дунейм ехыжами, ар фIыкIэ ягу къыщIинэн лъэужь дахэ къигъэнащ. Абы и фэеплъ нэхур и бынхэм — Анзоррэ Залинэрэ — я гъуазэу, абы хуэфащэу мэпсэу.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.