ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Джэрыджэ Iэбубэчыр щыпсэуа уэрамым  ветераным и цIэр фIащыж

2018-06-05

  • А махуэм ирагъэкIуэкIа пэкIум хэтыну Дыгулыбгъуей къуажэм щыщ куэд къызэхуэсат. Абыхэм яхэтт Бахъсэн къалэм и администрацэм, Бахъсэн къалэм, Бахъсэн районым, Дзэлыкъуэ районым я дзэ комиссариатхэм я лIыкIуэхэр, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советым и депутатхэр, ветераныр фIыуэ зыцIыхуу щытахэмрэ Джэрыджэ лъэпкъым я нэхъыжьхэмрэ.

  • Бахъсэн къалэм хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм и Кыщпэк уэрамдэкIым Джэрыджэ Iэбубэчыр Жамбот и къуэм и цIэр зэрыфIащыжам теухуа пэкIур къыщызэIуихым Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Бырхьэм Залинэ жиIащ къалэ округым зегъэужьыным, щIалэгъуалэр гъэсэным я лъэныкъуэкIэ ветераным куэд зэрызэфIигъэкIар.
  • Дзэ комиссариатым и унафэщI Сосналы Мухьэмэд къыхигъэщхьэхукIащ Джэрыджэ Iэбубэчыр хуэдэ цIыхухэм иджырей щIэблэр зэрыригушхуэр икIи зауэм жыджэру хэта ветераным и фэеплъ пхъэбгъур гъэхьэзырыным зи къару езыхьэлIа псоми фIыщIэ яхуищIащ.
  • ПэкIум апхуэдэу къыщыпсэлъащ ветеранхэм я район зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Абазэ Хъусен, Дыгулыбгъуей къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэ Къуэдзокъуэ Лолэ, Джэрыджэ лъэпкъым я нэхъыжь Джэрыджэ А. сымэ.
  • Балъкъыз Iэминэ.