ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщэ медали 9

2018-06-05

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм мы махуэхэм щызэхэтащ накъыгъэ мазэм ди бэнакIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ къагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм теухуа пресс-конференц. Апхуэдэхэщ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэу Македонием щекIуэкIар, Дзэм къулыкъу щезыхэкIхэм я дунейпсо чемпионату Мэзкуу щызэхэтар.

  • ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м спортымкIэ министрым и къуэдзэ Хэжь Заур, спортсменхэм я гъэсакIуэхэр, зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэр.
  • Алыдж-урым бэнакIуэхэм Европэ зэхьэзэхуэм медалитI къыщахьащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 55-м нэблагъэхэм я гупым и кIэух зэIущIэм ХъуэкIуэн Альберт щефIэкIащ Макаренкэ Глеб икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Гъуэныбэ Iэуес (кг 80) жэз медалыр къихьащ.
  • БэнэкIэ хуитымкIэ европэпсо зэпеуэм пашэныгъэр щиубыдащ зи хьэлъагыр килограмм 80-м нэблагъэхэм я гупым щыбанэ Тембот Ахьмэдхъан.
  • БэнэкIэ лIэужьыгъуитIымкIи Урысейм и командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм япэ гуп увыпIэхэр щаубыдащ.
  • Дзэм къулыкъу щезыхьэкIхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионату ЦСКА-м и спорткомплексым щекIуэкIам урысей бэнакIуэхэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 9 къыщахьащ (абыхэм ящыщу 6-р дыщэщ) икIи япэ гуп увыпIэр яубыдащ. Къэралым и текIуэныгъэм медалитIкIэ хэлъхьэныгъэ хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм.
  • Зи хьэлъагъыр килограмм 60-м нэблагъэхэм я гупым и финал зэIущIэм Локьяев Жамболэт нэхъ лъэщу къыщыщIэкIащ Азербайджаным щыщ Мамедов Мурад нэхъ-рэ икIи дыщэ медалыр къихьащ.
  • ЕтIуанэ текIуэныгъэр къэралым къыхуихьащ Къуэдзокъуэ Сосрыкъуэ (кг 87-рэ). ЗэIущIэм хухаха зэманыр и кIэм нэмысу абы хигъэщIащ иран бэнакIуэ Ализаде Арман.
  • Ди щIалэхэр ягъасэ Аслъэн Азэмэт, Къардэн Анзор, Локьяев Юрий, Белгъэрокъуэ Эдуард, Елчэпар Мурат сымэ.
  •  ЖЫЛАСЭ Замир.