ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэр илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ абы и лэжьакIуэхэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-02

  • «Эльбрус» Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэхэм си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу махуэ лъапIэмкIэ — IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъумкIэ.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ щэнхабзэр зэфIэувэнымкIэ, абы зиужьынымкIэ къалэнышхуэ игъэзэщIащ тхылъ тедзапIэм. Абы и къызэгъэпэщыным пыщIащ япэ адыгэ, балъкъэр тхакIуэхэр къэунэхуныр, ахэр утыку къихьэныр. Мыращ къыщыдэкIар лъэпкъ литературэхэм я лъабжьэхэр зыгъэтIылъахэу, иужькIэ классик хъуахэу ПащIэ Бэчмырзэ, Мечиев Кязим, ЩоджэнцIыкIу Алий, КIыщокъуэ Алим, Кулиев Къайсын сымэ я IэдакъэщIэкIхэр, абыхэм я ужькIэ республикэм къыщыунэхуащ псалъэр Iэзэу зыгъэшэрыуэ цIыху зэчиифIэ куэд.
  • Нобэ тхылъ тедзапIэр щытщ жылагъуэ-политикэ, художественнэ, щIэныгъэ гупсысэхэр гъащIэм хэзыхьэ Iэмэпсы- мэу. ИлъэсипщI блэкIахэм абы дунейм къытригъэхьащ егъэджэныгъэ-методикэ, щIэныгъэ, лъахэдж, художественнэ, сабий литературэ пщIы бжыгъэхэр. ЦIыху куэдым гунэс ящыхъуащ, цIэрыIуэ хъуащ тхылъ сериехэу: «Адыгэ тхыдэ сериер», «Балъкъэр тхыдэ серие», «Ди лъахэгъу цIэрыIуэхэр», «ГъащIэмрэ творчествэмрэ», «Къэбэрдей-Балъкъэрым узыщрихьэлIэ псэущхьэхэр». А къыдэкIыгъуэхэми нэгъуэщIхэми щызэхуэхьэсащ, хъумаи щохъу ди лъэпкъхэм я псэкупсэ къулеигъэр.
  • «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэхэм узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщыгъэ, творческэ ехъулIэныгъэщIэхэр яIэну сохъуэхъу.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
  •  и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий.