ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«КIыщ» лъэщ

2018-06-02

  • Ди гуапэу дохъуэхъу зи илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ ди къэрал тхылъ тедзапIэ закъуэм. «Эльбрус»-р, шэч хэмылъу, ди тхакIуэхэм, усакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм я IэдакъэщIэкIхэр къыщыщIаIукI «кIыщщи», ар зэи гъукIэншэ мыхъуну, мафIэр щымыужьыхыну, гъущIыр щымыупщIыIуну ди гуапэщ. Зэман гугъум фи къарур щIимыхыу, фи лъэр щIэзыгъэкIын насыпрэ гуфIэгъуэрэ фиIэу куэдрэ, куэдрэ Тхьэм фигъэлажьэ. Гъагъэ, ефIакIуэ, «Эльбрус»!
  • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ.