ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэчийкIэ Тхьэр  зыхуэупса

2018-06-02

  • Лъэпкъ журналистикэм и зыужьыныгъэм зи гуащIэшхуэ езыхьэлIа, щIыналъэр ефIэкIуэным, жылагъуэм щызекIуэ гупсысэр унэтIыным зи къалэмыр шэрыуэу илъэс 50-м щIигъукIэ хуэзыгъэлэжьа, ноби хуэзыгъэлажьэ цIыху цIэрыIуэхэм ящыщщ «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Шал Мухьэмэд Къасым и къуэр.

  • Пщэдей, мэкъуауэгъуэм и 3-м, Шал Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу. Псалъэм, печатым и къарур фIыуэ къызыгурыIуэ IэщIагъэлI щыпкъэр ди лъэп-къым и блэкIам фIыуэ щыгъуазэ, абы и нобэрей махуэм и къэхъукъащIэхэм куууэ пхрыплъыф, зэманым дэбэкъуэф цIыхухэм халъытэ.
  • Публицист Iэзэр, обозреватель IэкIуэлъакIуэр, зэдзэкIакIуэ Iэзэр, лэжьакIуэ гумызагъэр, цIыху гуапэр и гуащIэдэкI хьэлэлым папщIэ мызэ-мытIэу ягъэпэжащ щытхъу тхылъхэмрэ ахъшэ саугъэтхэмкIэ. Шалым хуэфащэ дыдэу зэрехьэ КъБР-м и Президентым и УнафэкIэ 2003 гъэм къыхуагъэфэща «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр.
  • Щапхъэ зытетх ди нэхъыжьыфIым дохъуэхъу узыншэу и унагъуэ дахэм ящхьэщытыну, и къалэмыр мыубзэщхъуу куэдрэ и IэнатIэм пэрытыну.
  • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр.