ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Эстониеми Адыгэ Хасэ  щолажьэ

2018-05-08

 • Эстонием щекIуэкIащ «Ритмы Кавказа» V дунейпсо юбилей фестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ «Терек» НКО-м и Iэтащхьэ икIи абы щылажьэ къэфакIуэ ансамблым и унафэщI Тхьэгъэзит Илонэ.

 • Бысымхэм «Кабардинка»-р утыку кърашэ.

  Фестивалым зы утыку щызэкъуигъэуващ балтие къэралхэм щыпсэу кавказ лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр. Мы гъэм зэхыхьэм и хьэщIэ лъапIэ хъуащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблыр.

 • — Куэд щIауэ си хъуэпсапIэт дуней псом щыцIэрыIуэ къэфакIуэ гупым ди деж зыкъыщагъэлъэгъуэныр, — жеIэ Тхьэгъэзит Илонэ. — Ар къызэрыдэ-  хъулIам дрогушхуэ. «Кабардинка» ансамблым темыпыIэжу адыгэ диаспорэри, ди къэфакIуэхэри, кавказ щэнхабзэр зыхэзылъхьэ щымыIэ эстонхэри пэплъэрт.
 • Таллинн и зы ут.

  «Кабардинка» ансамблым и концертым иджыри къыщIэлъэIужурэ Урысейм и щэнхабзэ цент-рым щекIуэкIащ. Ди артистхэм псалъэ гуапэкIэ закъыхуигъэзащ Урысей Федерацэм и лIыкIуэу Эстонием щыIэ Петров Александр. Къызэхуэсахэм хуабжьу ягу ирихьащ кавказ макъамэхэмрэ къафэхэмрэ икIи Iэгуауэ инхэр хуаIэтащ, артистхэр куэдрэ ямыутIыпщыжу.

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр етIуанэ махуэм Урысейм и посольствэм ирагъэблэгъащ. Чэнджэщэгъу Лицкай Дмитрийрэ пресс-атташе Мосюков Денисрэ хьэщIэхэм яхутепсэлъыхьащ урысей щэнхабзэр хэIущIыIу щыщIыным ехьэлIауэ посольствэм щызэфIагъэкI лэжьыгъэхэм. ЗэIущIэм къыщыхалъхьащ Налшыкрэ Таллиннрэ зэныбжьэгъу къалэ зэращIынум теухуа Iуэху дахэр.
 • Processed with VSCO with a6 preset

  Фестивалым хэтащ Эстонием, Латвием, Литвам, нэгъуэщI къэралхэми я артисти 100-м щIигъу. Зэхыхьэм ипкъ иткIэ «Кабардинка» ансамблым и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь адыгэ къафэмкIэ мастер-класс итащ. Абы хэтыну гупыж ящIащ ансамбль зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ къэфакIуэ щэ ныкъуэм щIигъум. Фестивалым хыхьэ махуэхэм ящыщ зым ди артистхэр щыIащ Пярну зыгъэпсэхупIэ къалэм. Абы гукъинэжу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

 • Таллинн и Ратушэ утым щыIэ ЕгъэджакIуэм и унэм фестивалым хыхьэу щагъэлъэгъуащ Налшык къалэм икIа сурэттеххэу Къарей Элинэ, Байсиев Ахъмэт, Подвэ Александр сымэ я лэжьыгъэхэр. КъызэгъэпэщакIуэхэм утыку кърахьа сурэтхэм фIащащ «Кавказым и бзылъхугъэхэр». Выставкэр къыщызэIуахым зыкърагъэхьэлIащ эстон политикхэм, Урысейм и посольствэмрэ хэхэс адыгэхэмрэ я лIыкIуэхэм, фестивалым хэтхэм. Лэжьыгъэхэм щынэрылъагъут Кавказым и цIыхубзхэм ябгъэдэлъ дахагъэр. Сурэттеххэр къытеувыIащ я IэдакъэщIэкI щIэщыгъуэхэр «къызэраубыдам». Выставкэр Таллинн накъыгъэм и кIэ пщIондэ щекIуэкIынущ. ИужькIэ сурэтхэр Эстонием и нэгъуэщI къалэхэм щагъэлъэгъуэнущ.
 • «Терек» ансамблым хэтхэр къофэ.

 • ИлъэсипщIкIэ узэIэбэкIыжмэ, Таллинн къыщызэрагъэпэщащ Кавказым  ис лъэпкъ къафэхэм я ансамбль. Ар я жэрдэмщ адыгэ диаспорэм щыщхэм. Иджы абы и унафэщIщ Тхьэгъэзит Илонэ. Тэрч щыщ Тхьэгъэзит Артур щхьэгъусэ хуэхъуа эстон пщащэ Илонэ и псэм пэгъунэгъу хъуащ адыгэ щэнхабзэр. Абы къыхилъхьа «Ритмы Кавказа» фестивалыр мы гъэм илъэситху ирокъу. Ар куэдым ягу зэрырихьым и щыхьэтщ къызэгъэпэщакIуэхэри, абы зыкъыщызыгъэлъагъуэхэри, еплъхэри гъэ къэси кавказ щэнхабзэм и махуэшхуэм темыпыIэжу зэрыпэплъэр.
 • ХЬЭЛЫШХ Аннэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.
 •  Налшык — Талинн