ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апхуэдэурэщ щIалэщIэхэр  зэрапсыхьыр

2018-05-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «IэфIыпс» (IэфIыпс) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр Смирнов (Кисловодск), Холин, Васильченкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов, Шаваев, Газаев (Къурмэн, 46), Ашу (КIэдыкIуей, 64), Бацэ.
 • «IэфIыпс»: Сикач, Черов, Хибабэ, Гречкин, Демченкэ, Шереметов (Джамалутдинов, 46), Шаров, Воробьев (Черкасов, 67), Подбельцев, Геворкян, Белоус.

 • Топхэр дагъэкIащ: Подбельцовым, 14 (0:1). Шаваевым, 90+3 (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Мэшыкъуэм, Щоджэным, Газаевым, Къурмэным, Лелюкаевым, Шаровым, Шаваевым.
 • Мыгъэрей зэхьэзэхуэр икIэм ноблагъэ икIи дэтхэнэ зы очкоми я мыхьэнэм хохъуэ. Псом хуэмыдэу ахэр лъапIэщ пашэныгъэм щIэбэнхэм я дежкIэ. Апхуэдэхэм ящыщ зы мэрем кIуам Налшык къеблэгъат. «IэфIыпсым» япэ увыпIэм зыщигъэбыдат, и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэ «Армавир»-м очкоищкIэ щхьэщыкIри. АрщхьэкIэ бэлэрыгъ хъунутэкъым, адэкIэ зэIущIэ гугъухэр къызэрыпэщылъыр къэплъытэмэ. «Спартак-Налшыкым» и командэщIэри лъэ быдэкIэ увыну ху-щIокъу икIи абы щыджэгухэр пашэм лъакъуэпэщIэдз хуащIыну щIэхъуэпсырт.
 • Иджыри къэс зэдрагъэкIуэкIа зэIущIэхэм «IэфIыпсыр» зэи Налшык щытекIуатэкъым. А хабзэр къызэпаудыну хущIэкъуащ хьэщIэхэр джэгум и япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ. Абыхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэр къызэтрагъэувыIэн папщIэ ди щIалэхэр хуабжьу гугъу ехьырт икIи топджэгум и хабзэхэр щIэх-щIэхыурэ къызэпаудын хуей хъурт. Апхуэдэу щыт пэтми, епщыкIуплIанэ дакъикъэм IэфIыпсдэхэм бжыгъэр къызэIуахащ. Судьям и щыуагъэкIэ «Спартак-Налшыкым» и гъуэм щыIэн хуэмея угловойр къыхатащ икIи Подбельцевым и командэр япэ иригъэщащ.
 • Мыгувэу хьэщIэхэм бжыгъэр ягъэбагъуэ пэтащ. МетритI-щыкIэ фIэкIа гъуэм пэмыжыжьэу Белоус зэуа топым Щоджэныр зэрыпэлъэщар телъыджэщ.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм и кIэухращ хэгъэрейхэм я Iуэхур къикIыу щыхуежьар. Абыхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым ехъулIэныгъэ къахуихьыным зы мащIэ дыдэщ иIэжар. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Шаваевыр щхьэкIэ зэуа топыр гъуащхьэм техуащ.
 • КъыкIэлъыкIуэу Белоус аргуэру къыхэжаныкIыну Iэмал гъуэзэджэ къыхукъуэкIащ. Ар и закъуэу Щоджэным бгъэдыхьащ, арщхьэкIэ ди гъуащхьэ-  тетым ебзэджэкIыфакъым.
 • Джэгум и етIуанэ Iыхьэм «Спартак-Налшыкым» и тренерхэм зэхъуэкIыныгъэ зыбжанэ ирагъэкIуэкIащ. Абыхэм я фIыгъэкIэ зы очко зыIэрагъэхьащ, зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъым тIу фIагъэкIуэдри. Пэжщ, 93-нэ дакъикъэм Шаваевыр къы-
 • хэжаныкIын ипэкIэ «IэфIыпсым» текIуэныгъэр ихьын хуеящ: ди насыпти, Черкасовым Iэзэу къыхита топыр ди гъуэм сантиметр бжыгъэкIэ щыблэцIэфтым зыми и лъакъуэр пэщIигъэувэфакъым.
 • Арати, 1:1-уэ джэгур иухащ. Куэд щIауэ къыхэмыжаныкIыф ди щIалэхэми икIэм-икIэжым, зэIущIэ етхуанэр иухауэ, я хьэрхуэрэгъухэм топ худагъэкIащ. Махуэ зыбгъупщI дэкIмэ, аргуэру зы зэIущIэ гугъу абыхэм къапэщылъщ. Апхуэдэурэщ щIалэщIэхэр зэрапсыхьыр.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: СКА (Дон Iус Ростов) — «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — 3:0, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 1:0, «Кубань-2» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:1, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Армавир» (Армавир) — 1:1, «Краснодар-2» (Краснодар) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 3:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:1, «Чайка» (Песчанокопское) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 5:0.
 • ЕтIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр мэрем къакIуэ щекIуэкIынущ, арщхьэкIэ «Спартак-Налшыкыр» абы хэты-
 • нукъым. Зи чэзу зэIущIэр ди щIалэхэм щрагъэкIуэкIынур накъыгъэм и 16-рщ. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ «IэфIыпсым» ерыщу къыкIэлъеIэ «Армавир»-р.
 • Жыласэ Заурбэч.