ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пашэныгъэр яхузэрыгъэгъуэтыркъым

2018-05-31

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатыр хуабжьу хьэлэмэтщ. Зэхьэзэхуэм хэтхэм я нэхъыбэм джэгу-гъуэи-пщI пщыкIуз ирагъэкIуэкIа пэтми, бжьыпэр и закъуэу зыми зэкIэ зыIэригъэхьэфыркъым.

  • Университет джэгухэм я футболист зыбжанэ зэрыхэтым къыхэкIыу республикэ зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэм зыкъом зэрыщыблагъэкIар бахъсэндэсхэм ирагъэкъужащ икIи турнир таблицэм и щхьэм къыщыхутащ, иджы зэIущIэ нэхъыбэ зэрырагъэкIуэкIам икIи топ куэд зэрыдагъэкIам я фIыгъэкIэ. ЖыпIэну ирикъунщ, «Автозапчасть»-м и футболистхэр ику иту джэгугъуэ къэс плIэрэ ныкъуэ-рэ къызэрыщыхэжаныкIыр. Псом хуэмыдэу абыхэм лей трагъэхьащ Арщыдан и «Бедик»-м: топ пщыкIуз (!) худагъэкIри, иджыблагъэ яутIыпщыжащ.
  • Республикэм и чемпионым зыкъыкIэрагъэхуркъым «Налшыкымрэ» «Ислъэмеймрэ». Уеблэмэ, очко бжыгъэу яфIэкIуэдахэр къэплъытэмэ, ислъэмейдэсхэм зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щаIыгъщ. Ахэр «Автозапчасть»-м къыпикIуэтакъым иужьу Бахъсэн щызэIущIами.
  • Япэ увыпIэм пэжыжьэкъым «Союз»-ри. Сэрмакъдэсхэр сыт щыгъуи зэрылъэщыр къэплъытэмэ, зэпеуэр нэхъ гуащIэж хъунущ.
  •  ПэщIэдзэ зэIущIэхэм щегъэжьауэ зэхьэзэхуэм къыщыкIэрыху командищыр къыхэбелджылыкIащ. Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, Къэхъун и «Керт»-р, Арщыдан и «Бедик»-р, Шэджэм и «Шэрджэсыр» езыр-езыру зэпеуэжынущ, хэт япэ иту гуп нэхъыщхьэм къыхэкIынуми зэхагъэкIыну. Абы къыхэзынэну епщыкIущанэ увыпIэм ахэр нэхъ мащIэ дыдэу иджыпсту очкоитхукIэ пэжыжьэщ.
  • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ ШащIэ Беслъэн. Нэхъапэм къэхъундэсхэм щахэтами хуэдэу, топ дэгъэкIыным ар «Малка»-ми щыхуэIэзэщ. Мыгъэрей зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ ШащIэр пщыкIутIрэ къыхэжаныкIащ. АрщхьэкIэ гъунэгъу дыдэу абы къыкIэлъоIэ нэгъуэщI командэхэм я футболист зыбжанэ.
  • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и иужьрей зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэ-хэм. Мис ахэр: ебгъуанэ джэгугъуэ«Автозапчасть» (Бахъсэн) — «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — 8:2, «Родник» (Псынэдахэ) — «Нарт» (Нарткъалэ) — 2:1, «Налшык» (Налшык) — «Бедик» (Арщыдан) — 2:0, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Нартан» (Нартан) — 2:0, «Къундетей» (Шэджэм) — «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — 1:2, «Малка» (Малкэ) — «Союз» (Сэрмакъ) — 2:4, «Псыкуэд» (Псыкуэд) — «Керт» (Къэхъун) — 4:1, «Шэрджэс» (Шэджэм) — «Тэрч» (Тэрч) — 0:2; епщIанэ джэгугъуэ — «ЛогоВАЗ» — «Тэрч» — 0:2, «Бедик» — «Малка» — 3:5, Къундетей» — «Родник» — 5:2, «Автозапчасть» — «Ислъэмей» — 0:0, «Керт» — «Шэрджэс» — 2:1, «Союз» — Псыкуэд» — 6:4, «Нарт» — «Налшык» — 1:2, «Нартан» — «ХьэтIохъущыкъуей» — 3:3.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатыр зэпагъэуащ. Абы и къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр щыщыIэнур мэкъуауэгъуэм (июным) и 16-рщ.
  •  
  • Хьэтау Ислъам.