ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъакъуэдыгъухэ ятеухуауэ

2018-05-29

  • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Тлакадуговы. Материалы к истории и генеалогии рода» тхылъыр. Ар я IэдакъэщIэкIщ Мамхэгъ Астемыррэ Лъакъуэдыгъу Iэсиятрэ. Апхуэдэ лэжьыгъэ щхьэпэм и жэрдэмщIакIуэщ «Агрохимия» ООО-м и унафэщI Лъакъуэдыгъу Хьэзрит.

  • Лъакъуэдыгъу унэцIэм и къежьапIэм, ар зезыхьэ лъэпкъым и тхыдэм, абыхэм я щыIэкIэ-псэукIэм теухуа тхыгъэ гъэщIэгъуэн куэд мы тхылъым щызэхуахьэсы-жащ ар зэхэзыгъэувахэм. Абы ипкъ иткIи, я лъэпкъым и тхыдэм зыщагъэгъуэзэнымкIэ, я блэкIар ящIэнымкIэ мы къыдэкIыгъуэр  уасэ зимыIэщ а унагъуэцIэр зезыхьэ дэтхэнэм дежкIи.
  • Лэжьыгъэм лъабжьэ нэхъыщхьэ хуэхъуащ Лъакъуэдыгъу Къылъшыкъуэ и къуэ Ахьмэдхъан и лъэпкъым теухуауэ итхыжахэр, я унагъуэцIэр зезыхьэхэм я щыIэкIэ-псэукIэр къыщигъэлъэгъуэжа хъыбархэр.
  • Иужьрей лIэщIыгъуитIым щегъэжьауэ Хьэтуей жылэм щыпсэу лъэпкъыжьщ Лъакъуэдыгъухэ. Ауэ тхылъым къызэрыхэщымкIэ, а унэцIэр зезыхьэхэм нэгъуэщI щIыпIэхэми уащыхуозэ, пэжщ, и тхыкIэм зэщхьэщыкIыныгъэ мащIэхэр иIэу. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, Лъахъэдыгъу, Лъэхъэтыкъу унэцIэхэр. Япэм беслъэнейхэмрэ махъуэшхэмрэ, етIуанэм абазэхэхэмрэ бжьэдыгъухэмрэ я деж уащрохьэлIэ. А унэцIэхэр зэрызэпыщIам щыхьэт техъуэ дэфтэр тхыгъэхэр зи лъабжьэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр тхылъым къыщыхьащ. УнэцIэхэм я лъэужь Тыркуми ущрохьэлIэ. Абы щыIэ беслъэней къуажитIым — Лъахъэдыгъуейрэ Лъахъэдыгъуей цIыкIурэ — я фIэщыгъэр жылэхэр зейуэ щытахэм я унагъуэцIэм къытекIауэ аращ.
  • Лъакъуэдыгъухэ я лIакъуэм и къежьапIэм, унагъуэцIэр къызытекIам теухуауэ къекIуэкI Iуэтэжхэр, я лъэпкъ дамыгъэр зыхуэ-дэр, нэгъуэщI хъыбар гъэщIэгъуэн куэди къыщыпщIэнущ тхылъым. Ар щызэхагъэувэм Налшык, Владикавказ, Ставрополь, Краснодар, Мейкъуапэ, Тбилиси, Москва, Санкт-Петербург щыIэ дэфтэр хъумапIэхэм щIэлъ тхыгъэ куэд къагъэсэбэпащ.
  • ЩхьэщэмыщI  Изэ.