ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я  куэдщ  иджыри зэлэжьынухэр

2018-05-29

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Кубань-2» (Краснодар) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 16-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр: Лапатухин (Мэзкуу), Васильченкэ (Мейкъуапэ), Мирошник (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев (Дэхъу, 46), Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Белоусов (Шумахуэ, 79), Шаваев, Мэшыкъуэ, Михайлов (КIэдыкIуей, 72), Каркаев (Къурмэн, 60), Ашу (Машэжь, 57).
 • «Кубань-2»: Москаленкэ, Тесленкэ, Кейян, Пучков, Новак, Волчков (Катаев, 46), Крапивкэ, Азявин, Митрохин (Голощапов, 46), Скуридин (Почтарев, 90+2), Сидоров (Седнев, 46).
 • Топыр дигъэкIащ Седневым, 60 (0:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Ашум, Кейян, Седневым.
 • Зыкъом щIауэ зыми пэмылъэща «Спартак-Налшыкыр» махуищ ипэкIэ «Краснодар-2» командэ лъэщым зэрытекIуам гукъыдэжышхуэ къаритауэ ди щIалэхэр  топджэгу губгъуэм къихьащ. Ахэр хущIэкъуащ я ехъулIэныгъэм зрагъэужьауэ 2017-2018 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм кIэ иратыну. Абы папщIэ гугъу уезымыгъэхьыщэн хьэрхуэрэгъуи къапэщIэу-ват — турнир   таблицэм и кIэух увыпIэм зыкъом щIауэ щыт Краснодар и «Кубань-2»-р. АрщхьэкIэ…
 • Джэгум и япэ сыхьэт ныкъуэм «Спартак-Налшыкым» и тепщэныгъэр апхуэдизкIэ инти, ар бжыгъэшхуэкIэ зэрытекIуэнум зыми шэч къытрихьэртэкъым. Псом хуэмыдэу Iэмал гъуэзэджэ иIащ зэIущIэ блэкIам и лIыхъужь Мэшыкъуэ Хьэчим. ЕпщыкIуплIанэ дакъикъэм ар лъэщу зэуа топым хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым къригъэгъэзащ. АдэкIэ бэнэныгъэр здекIуэкIым ди щIалэм, и щIыбыр гъуэм хуэгъэзауэ, бжыгъэр къызэIуихыну хущIэкъуащ, арщхьэкIэ «Кубань-2»-м и гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым техуэри топыр къэлъеижащ.
 • Я Iуэхур къыщимыкIым, налшыкдэсхэр щIэужьыхэжащ. Иджы ди гъуащхьэтет Щоджэн Борис хэгъэрей- хэр мызэ-мытIэу къригъэлын хуей хъурт. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 60-нэ дакъикъэм абыи зыри хуещIакъым, Седневым «Кубань-2»-р япэ щригъэщам.
 • Къэнэжа зэманым «Спартак-Налшыкыр» къаруушхуэкIэ ебгъэрыкIуащ. АрщхьэкIэ зы очкои къыхуегъэлакъым. ХьэщIэхэр 1:0-у текIуащ, ауэ иужь дыдэ увыпIэр абыхэм яхуэбгынакъым. Ди щIалэхэр ебла-нэм къыщынащ икIи ар Iейуэ пхужыIэнукъым. Абы щыгъуэми нэрылъагъущ Трубицин Сергей и командэщIэм зэлэжьынухэр зэрикуэдыр.
 • Арати, Урысей Федера-цэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2017-2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухащ. Абы и иужь дыдэ джэгугъуэм «Армавир»-м бжьыпэр иубыдри, япэ дивизионым кIуэну Iэмал игъуэ-тащ. ИщхьэкIэ дэкIуэтеину Iэмал псори зиIа «IэфIыпсым» кIэух зэIущIэхэм хуэмурэ зыкъыкIэригъэхужащ, абы зэрыхэтыну мылъку зэримыIэм къыхэкIыу.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта зэIущIэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Черноморец» (Новороссийск) — «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — 0:1, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:2, СКА (Дон Iус Ростов) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 1:0, «Ангушт» (Нэзрэн) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 0:3,«Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «IэфIыпс» (IэфIыпс) — 0:0, «Краснодар-2» (Краснодар) — «Армавир» (Армавир) — 0:3, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:2.
 • АдэкIэ командэхэм тхьэмахуэ зытIущкIэ загъэпсэхунурэ, бадзэуэгъуэ мазэм щIэзыдзэну къыкIэлъыкIуэ зэхьэзэхуэм зыхуэгъэхьэзырын ирагъэжьэнущ.
 • Жыласэ  Заурбэч.