ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэщпакъ Елдар и дыщэ бгырыпхыр

2018-05-29

  • «Гладиатор» спорт клубым и гъэсэн, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Хьэщпакъ Елдар текIуэныгъэ къыщихьащ Краснодар ММА-мкIэ щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ зэзауэ зэхэтхэмкIэ республикэ федерацэм и президент АфэщIагъуэ Мартин.

  • Краснодар къалэм дэт «Олимп» спорт уардэу-нэм мэлыжьыхьым и 13-м щыщIидзащ «Tech-Krep FC PRIME  Selection 2018» зэхьэзэхуэ лъэхъэнэм. Судьяхэр зэдэарэзыуэ япэ зэIущIитIым текIуэныгъэр зыщыхуагъэфэща Хьэщпакъыр финалым щыхуэзащ Новороссийск щыщ Мусалов Махьмуд. КIэух зэIущIэм Елдар тригъэкIуэдар дакъикъитI иримыкъущ. И хьэрхуэрэгъум и пщэр щиубыдыкIри зригъэтащ.
  • Хьэщпакъ Елдар лигэм и чемпионым и бгырыпхыр къихьащ.
  • ЖЫЛАСЭ  Замир.