ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-05-15

 • Нэхъыжьхэм гулъытэ хуащI
 • Адыгей. ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу блым псэупIэщIэ щратащ.

 • Федеральнэ бюджетым къыхэкIыу абы трагъэкIуэдащ сом мелуани 6,7-м нэблагъэ. Иджыри ветерани 9 поплъэ апхуэдэ гулъытэ къыщыхуащIынум. Федеральнэ ахъшэ къаIэрыхьэмэ, а лэжьыгъэм пащэнущ.
 • «Хэку зауэшхуэм хэтахэм щыпсэун и лъэныкъуэкIэ гуныкъуэгъуэ ямыIэу лэжьыгъэр зэрызэфIахым и нэIэ тетщ республикэм и унафэщI КъумпIыл Мурат», — къет Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и пресс-IуэхущIапIэм.
 • 2008 гъэ лъандэрэ республикэм псэупIэкIэ къыщызэрагъэпэщащ зауэм и ветеран 865-рэ. Абы трагъэкIуэдащ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 685,5-рэ.
 • ЗыгъэпсэхуакIуэхэм къахохъуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, республикэм зыгъэпсэхуакIуэ къэкIуэнухэм къахохъуэ икIи 2018 гъэм цIыху 1 мелуанрэ мин 350-м нэсынущ (ар процент 12-кIэ нэхъыбэщ).
 • КъШР-м Туризмэмрэ курортхэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Къанэмэт Хьэсэн зэрыжиIамкIэ, республикэм къыдихьэххэм къахэхъуэнущ КъШР-м и зыгъэпсэхупIэхэм зэрызрагъэужьым и фIыгъэкIэ. Абы къызэрыхигъэщащи, мазищым Къэрэшей-Шэрджэсым и курортхэм щыIащ цIыху мин 400-м щIигъу, ар процент 11-кIэ нэхъыбэщ илъэс кIуам и апхуэдэ пIалъэм елъытауэ.
 • Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Абхъаз.Рязань областымрэ Абхъазымрэ я Жылагъуэ палатэхэм я лIыкIуэхэу Вороновэ Ольгэрэ Акабэ Нателлэрэ Сыхъум Iэ щыщIадзащ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэны-гъэм.
 • ЗэIущIэм ахэр щытепсэлъыхьащ Урысеймрэ Абхъазымрэ я зэныбжьэгъугъэр, зэрызэдэлажьэр гъэбыдэнымкIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм мыхьэнэ-
 • шхуэ зэраIэм, щIалэгъуалэмрэ щэнхабзэмрэ ятеухуа Iуэхухэр зэрагъэкIуэтэнум. ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадзащ я жылагъуэ зэпыщIэныгъэхэм зрагъэубгъун, Урысеймрэ Абхъазымрэ я лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр нэхъри ягъэбыдэн мурадкIэ.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.