ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Профессор щыпкъэ МэкIэтIей Абдулыхь

2018-05-15

  • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэралпсо, дунейпсо лъытэныгъэ зиIа еджагъэшхуэ, щIэблэм я унэтIакIуэ IэкIуэлъакIуэ МэкIэтIей Абдулыхь  Къасболэт  и къуэр ящыщщ ди Хэкум щылажьэ щIэныгъэ школ нэхъ лъэщхэм я къызэгъэпэщакIуэхэм. РАЕН-м, Технологие щIэныгъэхэмкIэ академием, ЩIДАА-м я академик, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор цIэрыIуэ МэкIэтIейм и гъащIэ псор хуигъэпсащ лъэпкъ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ. Иджыблагъэ илъэс ирикъуащ а цIыху щэджащэр дунейм зэрехыжрэ.

  • КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щIэныгъэлIым и фэеплъ махуэм ирихьэлIэу университетым щекIуэкIащ щыгъуэ зэхуэс. ЕджапIэ нэхъыщхьэм Химиемрэ биологиемкIэ и институтым и пщIантIэм а махуэм щагъэтIылъащ МэкIэтIей Абдулыхь и фэеплъ мывэ. Абы хуэгъэпса зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБКъУ-м и ректо-рым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Къумыкъу Iэуес.
  • — Ди республикэм химиемкIэ щыIэ щIэныгъэ унэтIыныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъар, шэч хэмылъу, МэкIэтIей Абдулыхьщ. ЩIэныгъэ куу зэрыбгъэдэлъам и закъуэкъым МэкIэтIейм щIыхьышхуэрэ пщIэ лъагэрэ куэдым къыхуащIу щIыщытар. Ар цIыхугъэм, зэхэщIыкI иным я щапхъэт, — къыхи-        гъэщащ абы. — Университетым щыгъупщэнукъым а щIэныгъэлI щыпкъэр. Абы и фэеплъыр зи гум илъынур дэ, нэхъыжьхэм, ди закъуэкъым, атIэ абы и Iуэхум пызыщэ ди студентхэми яхъумэнущ. 
  • МэкIэтIейм и гъащIэмрэ зэфIиха лэжьыгъэмрэ къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ КъБКъУ-м и президент Къарэмырзэ Барэсбий.
  • — Профессор щыпкъэм и нэIэм щIэ-       ту университетым къэхутэныгъэщIэхэр щрагъэкIуэкIырт щIэныгъэм япэ лъэбакъуэхэр хэзычэ куэдым. МэкIэтIейм къызэригъэпэщауэ щыта щIэныгъэ школым нобэ къызэщIеубыдэ щIэныгъэхэм я докторрэ кандидату щэм щIигъу. Абдулыхь и гъэсэнхэм яхэтщ Урысей Ипщэ щIыналъэм, Москва дэт еджапIэ нэхъыщхьэхэм ирагъэблэгъахэри, — жиIащ Къарэмырзэм, МэкIэтIейм и щIэныгъэ школыр зэрызэфIэувам щытепсэлъыхьым. — Абдулыхь и щIэныгъэ школым епхауэ къэхутэныгъэхэр зэфIэзыххэм я лэжьыгъэхэр щIэх-щIэхыурэ къытохуэ журнал зэмылIэужьыгъуэхэм. Абы и нэIэм щIэту КъБКъУ-м щылажьэу щыта «Полимерхэмрэ композитхэмрэ» егъэджэныгъэ центрым нанотехнологиехэмкIэ щрагъэкIуэкI къэхутэныгъэщIэхэм щIэупщIэшхуэ яIэщ, грантхэр къахьэхуф икIи федеральнэ программэхэр зи лъаб-жьэ проектхэм щолэжь.
  • Химиемрэ биологиемкIэ институтым и унафэщI Хъурей Арсен зэрыжиIам-кIэ, МэкIэтIейм хуагъэтIылъа фэеплъ мывэр хъунущ еджапIэ нэхъыщхьэм щеджэ студентхэр ехъулIэныгъэхэм хуэзышэ нэщэнэ. Абдежым дяпэкIэ щрагъэкIуэкIынущ институтым и махуэшхуэ зэхуэсхэр.
  • МэкIэтIейм и бынхэм, апхуэдэуи Къарэмырзэ Барэсбий, Къумыкъу Iэуес, Хъурей Арсен сымэ фэеплъ мывэр къызэIуахащ. Абы удз гъэгъахэр тралъхьа нэужь, къызэхуэсахэр ирагъэплъащ профессор цIэрыIуэм и гъащIэм, абы бгъэдэлъа зэфIэкI лъагэм теухуа фильмым.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.