ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуам теухуа и хъуэхъу

2018-05-17

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гуапэу сохъуэхъу НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхуамкIэ.

  • А гуфIэгъуэ махуэр гуэныхьхэр пшыныжынымрэ къэщIэрэщIэжыныгъэмрэ я дамыгъэщ икIи абы пыщIащ гущIэгъум, псапэм, гуапагъэм, захуагъэм, тэмакъкIыхьагъым, зым адрейм худичыхыным хуэдэ фIыгъуэхэр. Шэч къытесхьэркъым ислъамым и апхуэдэ хабзэ нэхъыщхьэхэр дин зэмылIэужьыгъуэ-хэм итхэр зэгурыIуэу щытыным, мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным дяпэкIи зэрытелэжьэнум.
  • Муслъымэнхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми сохъуэхъу узыншагъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ яIэну, я плъапIэ нэхъ дахэ дыдэхэр къехъулIэну.