ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэ

2018-05-17

  • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий накъыгъэм и   14-м IущIащ республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм хэтхэм.

  • Мусуков Алий ЩIалэгъуалэ правительствэм хыхьэнухэр къыщыхах зэпеуэм пхыкIахэм гуапэу ехъуэхъуащ икIи къыхигъэщащ тхылъ къэзыта цIыху 70-м ящыщу 20-м я насып къызэрикIар. Премьер-министрым зэрыжиIамкIэ, щIалэгъуалэ органыр къызэгъэпэщыныр нобэрей зэманым къигъэув Iуэхущ. Абы и къалэн нэхъыщхьэр зэфIэкI зиIэ щIэблэр къэгъэнэIуэнырщ, ахэр адэкIэ республикэм и къэрал властым и органхэм щыпхыгъэкIынырщ.
  • Мусуковым къыхигъэщащ ЩIалэгъуалэ правительствэм хэтхэм республикэм и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лэжьакIуэхэм ящыщхэр зэрырагъэбыдылIэнур, абыхэм я нэIэ зэрытрагъэтынур, дэIэпыкъуныгъэхэр зэрыратынур.
  • Зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Алэкъей Арсен, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан.
  • ЗэIущIэм хыхьэу, Алэкъей Арсен я цIэ къриIуащ 2018 гъэм гъатхэпэм и 2-м КъБР-м и Iэтащхьэм ищIа унафэм тету, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм щIэрыщIэу хагъэхьахэм.
  • КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и унафэщI Аулъэ Ахьмэд зэ-хыхьэм къыщыхилъхьащ 2018 гъэм зэфIагъэкIыну къапэщылъхэм теу-хуа я жэрдэмхэр, Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьэну. Абы жиIащ щIалэгъуалэм кърат Iэмалхэр нэсу къызэрагъэсэбэпынур, къэрал властымрэ щIалэгъуалэмрэ зэрызэпащIэнур, жылагъуэм иджырей зэманым къахуигъэувхэм зэрыдэгъуэгурыкIуэ-нур, щIыналъэм хуэщхьэпэну, унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ зезыгъэужьыну жэрдэмыщIэхэр къызэрыхалъхьэнур. ЩIалэгъуалэ правительствэм хэтхэм къабгъэдэкIыу къэпсалъэм КъБР-м и Правительствэм фIыщIэ хуищIащ нэхъыжьхэм гулъытэ къызэрыхуащIым, ахэр къазэрыдэIэпыкъум папщIэ икIи къыхигъэщащ кърагъэза дзыхьыр зэрагъэпэжынум зэрыхущIэкъунур.
  • КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и унафэщIым и къуэдзэ Тюбеев Мурат зэIущIэм хэтхэм яхутепсэлъыхьащ КъБР-м и щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, УФ-м и федеральнэ щIалэгъуалэ IуэхущIапIэхэм зэрадэлэжьэнум.
  • Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм щэнхабзэмкIэ и министр Хьэгъэжей Иринэ къытеувыIащ ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и къэрал проектхэмрэ зэхыхьэшхуэхэмрэ зэрыхэтынум, нэгъуэщIхэми.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.