ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дуней  телъыджэ  къэзыгъэщI ПэтIуащIэ  Феликс

2018-05-17

  • Адыгэ Республикэм и цIыхубэ, Урысейм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Адыгейм и Къэрал саугъэтым и лауреат ПэтIуащIэ Феликс мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

  • Москва, Санкт–Петербург, Алма-Аты, Налшык, Владикавказ, Черкесск къалэхэм, Иордание, Тырку, Болгарие, Чехие къэралыгъуэхэм я фондхэм зи IэдакъэщIэкI-хэр щахъумэ ПэтIуащIэр гъуазджэм и дунейм иджыри сабийуэ хыхьащ. Курыт еджапIэм щыщIэсым я къалэм   дэт музей нэхъыфIхэм щылажьэ IэщIагъэлIхэм я деж зыщигъасэрт. СурэтыщI IэщIагъэр и лъым хэту къалъхуат ар. ЛIакъуэ зыбжанэкIэ ПэтIуащIэхэ я цIыхухъухэр дыщэкI Iэзэу щытащ, Феликс и анэр дэрбзэр IэпщIэлъапщIэт. Гъуазджэм цIыкIуу дихьэха щIалэм блынхэми, тхылъхэми сурэт гъэщIэгъуэнхэр трищIыхьырт. И къуэм и зэфIэкIхэм гу лъызыта адэм мурад ищIащ абы сурэт щIынымкIэ щIэныгъэ иригъэгъуэтыну. Феликс щеджащ Суриковым и цIэр зэрихьэу щыIэ къэрал Художественнэ институтым къедзылIа художественнэ курыт еджапIэм (Москва къалэ). Ар къиуха иужь и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ къалащхьэм дэт Художественнэ-промышленнэ училищэ нэхъыщхьэм.
  • ЕджапIэ нэужьым Мейкъуапэ къэзыгъэзэжа Феликс республикэм и художественнэ гъащIэм зэхъуэкIыныгъэ инхэр хилъхьэн хузэфIэкIащ. Аращ Адыгейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр 1979 гъэм къызэзыгъэпэщар. ПэтIуащIэм и фIыгъэкIэ Адыгейм и сурэтыщIхэр утыку иша хъуа-      уэ жыпIэмэ ущыуэнукъым. Абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр нэгъуэщI щIыналъэхэм щыщхэм ящэхун щIадзащ, ди къэралым и выставочнэ залхэм щагъэлъагъуэ.
  • Феликс мэгъу къару хэлъым хуэдэу зэришалIэрт щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр. Ар илъэс куэдкIэ и унафэщIу щытащ езым къызэригъэпэща СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, и ныбжьыр щыхэкIуатэм, нэхъыщIэхэм а IэнатIэр хуит яхуищIащ.
  •  ПэтIуащIэм графикэ жыпхъэм иту и IэдакъэщIэкIхэм ящыщу нэхъ гъэщIэгъуэну къалъытэр «XIX лIэщIыгъуэм псэуа адыгэ тхакIуэхэмрэ узэщIакIуэхэмрэ», «ЩакIуэ», «ХьэгъуэлIыгъуэ», «Зауэ», «Джебран Халиль Джебран» сурэт циклхэрщ.
  •  Адыгэ IуэрыIуатэр и лъабжьэу абы ищIа «Тхьэшхуэ», «Амыщ», «Псыхъуэгуащэ», «Пэкъуэ», «Сэтэней», «Пасэрей чэщанэ» сурэтхэр сыт я уасэ?!
  • Феликс и лэжьыгъэхэмкIэ къэщIэгъуейкъым щэкIуэныр фIыуэ зэрилъагъур. ЩIыуэпсым, хьэкIэкхъуэкIэхэр гъэщIэгъуэну къытощ абы и сурэтхэм.
  • ПэтIуащIэм и творчествэм и щхьэхуэныгъэ нэхъыщхьэу къалъытэ блэкIамрэ нобэрей гъащIэмрэ и сурэтхэм гъэщIэгъуэну зэрыхузэхэухуанэр. И интервьюхэм ящыщ зым Феликс щыжеIэ сурэт щIыным и нэгъуэщI Iэмалхэри дяпэкIэ къигъэIурыщIэ-ну зэрыхуейр. Ди гуапэщ абы и мурад дахэхэр къехъулIэну, иджыри куэдрэ узыншэу лъэпкъым хуэлэжьэну!
  •  
  • Щомахуэ Залинэ.