ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«IэфIыпсыр»  яIэщIокI

2018-05-17

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гу-
  • пым 2017-2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыным джэгугъуищ-плIы къэнэжауэ аращ. Иджыпсту бжьыпэр зыIыгъ «IэфIыпсым» а зэманым къриубыдэу и пашэныгъэр зыIэщIигъэкIыну фIэщщIыгъуейщ.

  • Мэрем блэкIам щыIа джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хэтакъым, арщхьэкIэ, турнир таблицэм щиIыгъ еянэ увыпIэр къыхуэнэжащ. Ди щIалэхэм я Iуэхухэр зымащIэкIэ ирагъэфIэкIуэфынущ, ауэ иджыпстукIэ нэхъыщхьэр аракъым, атIэ гуп лъэщ зэхэгъэувэнырщ.
  • Джэгугъуэ блэкIам Налшык щыIэу очкоитI зыгъэкIуэда «IэфIыпсым» и губжьыр Дон Iус Ростов икIа СКА-м трикъутащ    икIи хьэщIэхэм я гъуэм жэуапыншэу топиплI дигъэкIащ. Нэхъ гугъу ехьащ абы къыкIэлъеIэ «Армавир»-р. Ар ерагъкIэ пэлъэщауэ аращ Нэзрэн и «Ангушт»-м.
  • Ешыгу Сэфарбий тре-нер нэхъыщхьэу зэрагъэуврэ мы гъэм зэи къыхамыгъэщIэфа Мейкъуапэ     и «Дружба»-р икIэм-икIэжым къызэтрагъэувыIащ. Ар хузэфIэкIащ Псыхуабэ   и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м.
  • Зи чэзу текIуэныгъэр зы-
  • Iэрагъэхьащ ДыщэкI Хьэзрэт и гъэсэнхэми. Абы и «Черноморец»-р Новороссийск щытекIуащ Песчанокопскэм икIа «Чайка»-м.
  • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Владикав-    каз» (Владикавказ) — 2:0, «Армавир» (Армавир) —«Ангушт» (Нэзрэн) — 1:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 2:0, «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0, «Кубань-2» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0, «IэфIыпс» (IэфIыпс) — СКА (Дон Iус Ростов) — 4:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:0.
  •  
  • Жыласэ Заурбэч.