ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Петербург щрагъэкIуэкI XXII дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм къыщыпсэлъащ Урысейм и Президент Путин Владимир. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2018-05-26

  • ЗэIущIэм кърагъэблэгъащ нэгъуэщI къэралхэмрэ правительствэхэмрэ я унафэщIхэр, урысей, дунейпсо компание, банк инхэм я Iэтащхьэхэр, дэнэ щIыпIи къикIа экспертхэмрэ политикхэмрэ. Абы мы гъэм и унэтIыныгъэр — «Дзыхь щызэхуащI экономикэ къызэгъэпэщын» къыхуеджэныгъэрщ.

  • Зэхуэсышхуэм хэтхэм защыхуигъазэм къэралым и Iэтащхьэм Iуэхугъуэшхуэ зыбжанэ къыхилъхьащ: «Ди зыужьыныгъэм дэ щIэгъэкъуэн щытщIынущ ди цIыху, творческэ, кадр зэфIэкIхэр, дуней псом къыщагъэсэ-бэп Iэмалхэм дыхуеджэну, захэдгъэзэгъэну дыхьэзырщ икIи, дауи, тегъэщIапIэ тщIынущ структурэ къалэнхэр зэфIэхынымкIэ ди Iэзагъыр. Псом япэрауэ, дэ дыхущIэкъунущ ди    лъэпкъ сэбэпынагъым. Аращ дэтхэнэ зи щхьэ хущытыж къэралыгъуэри зытетыпхъэр».
  • ДяпэкIэ къапэщылъ къалэнхэм щытепсэлъыхьым Урысейм и Президентым жиIащ: «Дэ ди политикэр цIыхум, абы и зэIузэпэщыныгъэм, сэбэпым, зыхущIэкъум теухуауэ дыубзыхуну ди мурадщ. Абы папщIэ экономикэр къэдгъэщIэрэщIэжын икIи иджырей лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэIутхын, цIыхухэм я хэхъуэр къэтIэтын, узыншагъэр хъумэнымрэ егъэджэныгъэмрэ дунейм щынэхъыфIхэм ящыщ зы тщIын хуейщ. Дэ ди мурадщ къалэхэмрэ посёлкэхэмрэ гъащIэ тынш, лэжьапIэ IэнатIэ, зыгъэпсэху-пIэ къыщызэгъэпэщынымкIэ Iэмал пэрытхэр къэдгъэсэбэпыну, хэпщIыкIыу хэдгъэхъуэну псэупIэхэр ухуэ-ныр икIи унэкIэ къызэгъэпэщыным и гугъуехьхэр къызэднэкIыну, псом хуэмыдэу курыт хэхъуэ зиIэхэмрэ, сабий зыпIхэмрэ я деж. УнэтIыныгъэ нэхъыщхьэр — дыкъэзыухъуреихь дунейм и щытыкIэр егъэфIэкIуэнырщ, ар Урысейм хэлъхьэныгъэ хуищIынущ экологием и гугъуехьхэр къызэнэ-кIынымкIэ дунейм щызэфIэгъэкIыпхъэхэм. Дэтхэнэ цIыхуми Iэмал иIэн хуейщ зыкъызэкъуихыну…».
  • ЩIыналъэ политикэм и гугъуехьхэм я гугъу щищIым, Путин Владимир къыхигъэщащ: «Лэжьыгъэр зэфIэхынымкIэ, инвесторхэр, кадр нэхъыфIхэр къешэлIэнымкIэ нобэ щIыналъэхэм   я зэныкъуэкъуныгъэм хохъуэ. Абы къокI зэхъуэкIыныгъэхэм я Iэмалхэр гъащIэм хэтпщэу».
  • Къэрал унафэщIым и къэпсэлъэныгъэм увыпIэшхуэ щиубыдащ глобальнэ экономикэм, зэпэщIэтыныгъэм, санкцэм ехьэлIа гупсысэхэр, хьэрэмыгъэ щызэрахьэ зэныкъуэкъуныгъэр къызэнэкIыным: «Ди къалэнхэм делэжькIэрэ, IэнатIэ псоми ехъулIэныгъэхэр щызыIэрыдгъэхьэкIэрэ, дэ дыхущIэкъунущ технологие, хэкIыпIэ лъэщхэр къэдгъуэтыну, Урысейм щыпсэухэм я мызакъуэу, нэгъуэщI къэралхэми къыщысэбэпыну икIи абыхэм заужьынымкIэ хэлъхьэныгъэфI хъуну. Дауи, ди мурадхэм дахуэкIуатэкIэрэ, дыщогугъ тегъэщIапIэ тщIыну нэгъуэщI къэралхэмрэ нэгъуэщI лъэпкъхэмрэ, ди лэжьэгъухэм я фIагъ псори. Тхуэфэщэн къэкIуэнур ди закъуэу къытхузэгъэпэщынукъым».
  • www.kremlin.ru сайтым  и материалхэм япкъиткIэ.