ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм, Осетие Ипщэм и Президентым, РСО — Аланием и УнафэщIым ядэщIыгъуу Санкт-Петербург удз гъэгъахэр щытрилъхьащ «Беслъэн и сабийхэм» фэеплъ сыным

2018-05-26

  • Санкт-Петербург щыIэ «Беслъэн и сабийхэм» фэеплъ сыным КIуэкIуэ Юрий удз гъэгъахэр трилъхьащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег, Осетие Ипщэм и Президент Бибилов Анатолий, РСО — Аланием и УнафэщI Битаров Вячеслав, «ищхъэрэ къалащхьэм» щра-гъэкIуэкI дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм (ПМЭФ-2018) хэт нэгъуэщIхэр я гъусэу.

  • Беслъэн къалэм дэт еджапIэм 2004 гъэм фокIадэм и 1-м хьэкIэкхъуэкIагъэ хэлъу IэщэкIэ зэрытеуам къыхэкIыу цIыху 314-рэ хэкIуэдащ, сабии 186-рэ яхэту. «Беслъэн щыIэ школым къыщыхъуам дуней псом и цIыхухэм сыт щыгъуи ягу иригъэлъынущ терроризмэр хуабжьу зэрышынагъуэр. Гъэвыгъуейуэ щыт а хэщIыныгъэр зэи тщыгъупщэнукъым. А гуауэшхуэр Осетием и цIыхухэм дегуэш Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщыту», — жиIащ КIуэкIуэм удз гъэгъахэр фэеплъым тралъхьа иужькIэ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.