ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Iуащхьэмахуэ» курортым къыщыунэхунущ япэ урысей-франджы кIапсэ гъуэгухэр

2018-05-26

  • «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы предприятэ зэгуэтым проектхэр хузэхилъхьэнущ икIи зыхуеину Iэмэпсымэхэр къыхуригъэшэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Iуащхьэмахуэ» турист рекреацэ комплексым. Апхуэдэ зэгурыIуэныгъэм дыгъуасэ Iэ щытрадзащ Санкт-Петербург щрагъэкIуэкI дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм (ПМЭФ-2018) Франджы Республикэм щиIэ стендым.

  • Лъэныкъуищ зэгурыIуэныгъэм «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» ООО-м дэщIыгъуу хэтщ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-р, «Iуащхьэмахуэ» ВТРК-р зыхыхьэ Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым и управляющэ компаниер, къищынэмыщIауэ, РОМА S.A.S. франджы компаниер. Предприятэ зэгуэтым абы техникэ, чэнджэщ щIэгъэкъуэныгъэ иритынущ проект-къэлъыхъуэныгъэ лэжьыгъэхэм, зыхуеину Iэмэпсымэхэр къегъэшэнымрэ ахэр гъэувынымрэ япкъ иткIэ.
  • Зэдэлэжьэныгъэм и япэ Iыхьэм къриубыдэу «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» ООО-м «Iуащхьэмахуэ» курортым папщIэ пассажир дэшеипIищым я проектхэр ищIынущ: тIысыпIиплI зиIэ шэнтжьей кIапсэ гъуэгум, гондолипщI зиIэ гондолэ кIапсэ гъуэгум, къекIэрэхъуэкI кIапсэ гъуэгум. КъищынэмыщIауэ, гугъуагъ зэмылIэужьыгъуэ зиIэ километр 11,4-рэ зи кIыхьагъ бгы-лыжэ лъагъуэу 10-м я проектхэр  ящIынущ. КIапсэ гъуэгухэм, бгы-лыжэ лъагъуэхэм, абыхэм къадэгъуэгурыкIуэну объектхэм я проектхэр гъэхьэзырыным — сом мелуани 190-м нэблагъэ, кIапсэ гъуэгухэм ехьэлIа Iэмэпсымэхэм сом меларди 2,1-рэ текIуэдэну хуагъэфащэ.
  • «Сэ хуабжьу сропагэ урысей-франджы предриятэ зэгуэтым и тхыдэм щыяпэ зэгурыIуэныгъэр Санкт-Петербург щрагъэкIуэкI дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм, Франджы Республикэр къэрал-дэрэгъуу зыхэтым, зэрызэщытщIылIар. «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» ООО-м ипкъ иткIэ дызэрызэдэлажьэм къегъэлъагъуэ Урысеймрэ Франджымрэ лъэныкъуэ куэдкIэ зэрызэпыщIар, экономикэмрэ къыщыщIагъэкI секторымрэ хиубыдэу», — къыхигъэщащ РОМА S.A.S. компанием и Директорхэм я советым и Президент Сушаль Жан.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.