ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Хэку зауэшхуэм хэта Къамбий Мухьэб и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 95-рэ ирикъуащ. Абы къыхэкIыу ветераным ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий

2018-05-26

  • Къамбий Мухьэб Алим и къуэм и гъащIэ гъуэгуанэр и щапхъэщ Iуэхумрэ къыщалъхуа хэкумрэ псэемыблэжу зэрыхуэпэжым.

  • «Фронтым къикIыжри ар егъэджакIуэу лэжьащ, математикэмкIэ иригъэджащ, Къармэхьэблэ дэт курыт школым и директору ягъэуващ, егъэджэныгъэмкIэ республикэм щынэхъыфI дыдэхэм ящыщ зы и ужькIэ хъуам. Нобэ а еджапIэм Къамбий Мухьэб и цIэр зэрехьэ. Абы и гуащIэдэкIыр къэрал дамыгъэ куэдхэмкIэ къалъытащ. 2017 гъэм и накъыгъэм къыхуагъэфэщащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр.
  • Узыншагъэ быдэ, мамырыгъэ, гуапагъэ, зэIузэпэщыныгъэ уиIэну», — дыкъыщоджэ хъуэхъум.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.