ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъхэр зэкъуэзыгъэувэ

2018-05-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм и япэ, етIуанэ пэшхэм утыку къыщрахьащ «Кавказ. Пленэр. Друзья» проектым хыхьэу къызэрагъэпэ-  ща выставкэр. КъищынэмыщIауэ, фондым щахъумэ лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Шедевры из запасников» гъэлъэгъуэныгъэр ещанэ пэшым щокIуэкI.

 

 • Гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьащ сурэтыщIхэу Кулешов Сергей (Минеральные Воды), Ветров Виктор (ЕсэнтIыгу), Закриев Магомед (Гроз- нэ), Дзэгъэл Iэуес (Налшык) сымэ я лэжьыгъэхэр. Абыхэм я сурэтхэм къыщагъэлъэгъуащ нэр зытхьэкъу Кавказ Ищхъэрэм и щIыуэпсым, Iуащхьэмахуэ лъапэ, бгыхэм, губгъуэхэм, псыежэххэм, чэщанэхэм, къалэхэм, къуажэхэм я теплъэ дахэхэр.
 • — Выставкэм зи сурэтхэр щагъэлъагъуэ, Урысейм и мызакъуэу ха-    мэ къэралхэм я сурэтыщI гъуаз-  джэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщIа художникхэм илъэс зыбжанэ хъуауэ пыщIэныгъэхэр яхудиIэщ. Пасэрей IэпщIэлъапщIэхэм я Iэмалхэр мы сурэтыщIхэм я лэжьыгъэм къызэрыщагъэсэбэпыр уасэншэу къызолъытэ. Художник ныбжьыщIэхэр зэрырагъаджэ альбомхэм абыхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэм зэ мыхъуми увыпIэфI щаубыдыну сыщогугъ, — жиIащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Темыркъан Геннадий.
 • Музейм и гъэлъэгъуэныгъэ къудамэм и унафэщI Леонтьевэ Нинэ къыхигъэщащ щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ, зи ныбжькIэ зэщхьэщыкI художникхэм я лэжьыгъэхэр хабзэ хъуауэ къызэрызэрагъэпэщыр, абыхэм я зэпыщIэныгъэхэр къагъэлъэгъуэн, живописым и хабзэхэр къызэпамыуду ягъэбэгъуэн папщIэ. Нэхъыщхьэращи, а Iуэху дахэр Кавказым ис лъэпкъхэр нэхъри зэкъуэзыгъэувэщ.
 • Кулешов Сергей жиIащ къэралым и щIыпIэ нэхъ дахэхэм ящыщу къалъытэ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу сурэтыщIхэм я лъахэр, абы и щIыуэпсыр, хабзэхэр дуней псом хэIущIыIу щащIыну зэракъалэныр, зыщыщ лъэпкъкIэ, щыпсэу щIыналъэкIэ зэщхьэщыкI художникхэм я зэхуаку пщIэ, дзыхь, зэгурыIуэ дэлъу зэрызэдэлажьэм, гъуазджэм хуаIэ лъагъуныгъэм ахэр нэхъри зэрызэкъуигъэувэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
 • Выставкэм зи лэжьыгъэхэр утыку къыщрахьахэм фIыщIэ хуащIащ музейм и лэжьакIуэхэм, гъэлъэгъуэныгъэм зыкърезыгъэхьэлIахэм, проектыр къадэзыIыгъахэм. Абыхэм я сурэт нэхъыфIхэм ящыщ зы музейм тыгъэ хуащIащ.
 • Музейм и ещанэ пэшым щагъэлъагъуэ «Шедевры из запасников» выставкэм хагъэхьащ IуэхущIапIэм и фондым щахъумэ лэжьыгъэ къыхэхахэр. Апхуэдэхэщ УФ-м щIыхь зиIэ     и сурэтыщI Глуховцев Александр «Нартхэр» тхылъым и теплъэмрэ и напэкIуэцIхэмрэ зэригъэщIэрэщIа ксилографие телъыджэхэр, Алёхин Митрофан и «Бгырысым и портретыр» сурэтыр, Лансере Евгений      домбеякъым къыхищIыкIа «Нып зыIыгъ къэзакъ шууей» скульптурэр, художник Осмёркин Александр, СССР-м и цIыхубэ сурэтыщI Рома-дин Николай сымэ, нэгъуэщIхэми щIыуэпсым и дахагъэр къыщагъэлъэгъуа лэжьыгъэ гъуэзэджэхэр. Гъуазджэм и курых пэлъытэу, дэтхэнэ зыри гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ пщыхъум и мызакъуэу, дахагъэм ухуэзыгъэушщ.
 • Выставкэхэм еплъыну гукъыдэж зиIэхэр фепIэщIэкI. Ахэр ныкъыгъэм и 29-м зэхуащIыжынущ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • Сурэтхэр ТолгуровЧэмал трихащ.