ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэчим и удын лъэщхэм краснодардэсхэр хагъащIэ

2018-05-26

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 24-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Стрельцов, Егоров (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Лацвиев (Шахты).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Белоусов, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов, Каркаев (КIэдыкIуей, 83), Шаваев, Ашу (Машэжь, 80).

 • «Краснодар-2»: Адамов, Исаенкэ, Татаев, Иванов, Парадин (Пелих, 34), Байрамян, Назаров, Сперцян, Iэпыч, Рзаев, Куражов (Пивоваров, 74).
 • Топхэр дагъэкIащ: Мэшыкъуэм, 6 (1:0). Назаровым, 41 (1:1). Мэшыкъуэм, 71 (2:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Каркаевым, Ашум, Татаевым, Назаровым, Тебэрдым, Шаваевым, Ивановым, Исаенкэ, Байрамян, Сперцян.
 • Командэхэм турнир таблицэм щаубыдыну кIэух увыпIэхэм теухуауэ мы зэIущIэм зы мыхьэнэи иIэтэкъым. ГурыIуэгъуэт тIури нэхъыфIхэм зэращыщынур. АрщхьэкIэ гупыщIэ зэхэзыгъэувэ «Спартак-Налшыкым» и дежкIэ дэтхэнэ джэгугъуэри уасэншэщ, псом хуэмыдэу «Краснодар-2»-м хуэдэ лъэщхэм щаIущIэкIэ.
 • Мыгъэрей зэхьэзэхуэр текIуэныгъиплIкIэ езыгъэжьа ди щIалэщIэхэр къыкIэлъыкIуэхэм хэпщIыкIыу щыкIуэцIрыхуащ. ЖыпIэну ирикъунщ джэгугъуибл хъуауэ зэкIэлъхьэужьу абыхэм зыри зэрыхамыгъэщIэфар икIи а лъэхъэнэм къриубыдэу зы топ закъуэ фIэкIа я хьэрхуэрэгъухэм зэрыхудамыгъэкIыфар. Абы кIэ етын хуейт.
 • ЗэIущIэм и еханэ дакъикъэр екIуэкIыу арат «Спартак-Налшыкым» бжыгъэр къыщызэIуихам. «Краснодар-2»-м и гъуэм метр 25-рэ хуэдизкIэ пэжыжьэу ди щIалэхэм штрафной еуэну къахукъуэкIащ. Мэшыкъуэ Хьэчим ар Iэзэ дыдэу игъэзэщIащ икIи къы-
 • пэщIагъэува футболистхэм топыр якIуэцIригъэкIри, бжыгъэр къызэIуихащ.
 • ПсынщIэу япэ зэрищам налшыкдэсхэм я тегушхуэныгъэм хигъэхъуащ. Хуабжьу жыджэрт Мэшыкъуэмрэ Ашумрэ. Бжыгъэр ягъэбэгъуэну абыхэм Iэмал гъуэзэджэхэр яIащ. АрщхьэкIэ къыхэжаныкIар хьэщIэхэращ: Назаровыр ди гъуа-  щхьэхъумэхэм тыншу яIэщIэкIри, бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ.
 • Джэгум и етIуанэ Iыхьэр нэхъ удэзыхьэхыжт. Топыр зэм зы гъуэм адрейм нэгъуэщIым и деж псынщIэу къыщыщIидзырт. Абы и фIыгъэкIэ гъуащхьэтетхэм я Iэзагъыр къагъэлъэгъуэну Iэмал яIэт, топджэгум еплъыну къэкIуахэм дэрэжэгъуэ къариту.
 • 71-нэ дакъикъэм краснодардэсхэм аргуэру зыхащIащ Мэшыкъуэ Хьэчим и удыным и лъэщагъыр. ЕтIуанэ штрафнойри абы апхуэдизу Iэзэу игъэзэщIати, псоми топыр къыщалъэгъуар гъуэм дыхьа иужькIэщ — 2:1.
 • ХьэщIэхэр хагъэщIэну хуейтэкъым. Хэгъэрейхэри щIэхъуэпсырт икIэм-икIэжым текIуэну. Абы къыхэкIыу    кIэух дакъикъэхэр узыIэпызышэ хъуащ. Пэжщ, «Спартак-Налшыкым» Iэмал нэхъыбэ иIащ бжыгъэр игъэбэгъуэну, «Краснодар-2»-м ар зэхуэдэ ищIыжын нэхърэ. Лъэныкъуэхэр апхуэдизу ерыщу зэпэщIэувати, ахэр игъэупщIыIужын папщIэ судьям футболистипщIым (!) дагъуэ яхуищIащ. Сытми, бжыгъэм зихъуэжакъым икIи ди щIалэхэр текIуауэ джэгур иухащ. Абы и фIыгъэкIэ налшыкдэсхэм турнир таблицэм увыпIитIкIэ зыщаIэ-тащ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2017-2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух джэгугъуэр накъыгъэм и 27-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъэнущ Краснодар и «Кубань-2» командэр.
 •  
 • Жыласэ  Заурбэч.