ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зейнэ и зэфIэкI

2018-05-23

  • Хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс накъыгъэм и 21-м, Адыгэ лъэпкъым и щыгъуэ-щIэж махуэм хуэгъэпсауэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуах. Мы гъэм утыку кърахьат Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъу пщащэ IэпэIэсэ Къэрэгъул Зейнэ и сурэтхэмрэ Сэралъп Мадинэ и фащэ екIухэмрэ.

  • Псэ жыгым мин бжыгъэкIэ екIуэлIа адыгэ бынхэм ящыщ куэд выставкэм еплъащ. Пэжу, дапщэрэ къытебгъэзэжми защыбгъэнщIыркъым лъэпкъым и Iэужь дахэр къызытещ фащэхэм, адыгэ тхыпхъэхэмрэ теплъэгъуэхэмкIэ Зейнэ зэхигъэува сурэтхэм.
  • Къэрэгъул Зейнэ 1978 гъэм Иорданием къыщалъхуащ. Лондон дэт университетхэм ящыщ зым щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ. 2010 гъэм ар япэу Хэкужьым щыхьэщIам и мызакъуэу, и адыгэбзэри нэхъыфIыжу щызригъэщIащ. Амман щыпсэуну Iэпхъуа иужьщ и зэфIэкIхэр     нэхъ наIуэ къыщыхъуар. СурэтыщI унагъуэм къыщыхъуа хъыджэбзым и IэдакъэщIэкIхэр нэхъыбэу каллиграфие, геометрие жыпхъэхэм итт.
  • 2014 гъэм абы и творчествэм, и дуней еплъыкIэм зихъуэжри, сурэтхэр гъэщIэгъуэну зэхигъэувэн щIидзащ. Журнал, газет зэмылIэужьыгъуэхэм зэщымыщу къыхигъэжа сурэтхэм гупсысэ хэха зиIэ теплъэгъуэ къыхэщIыкIыныр узыгъэгупсысэщ икIи хуабжьу удэзыхьэх Iуэхугъуэщ. Зейнэ хузэфIэкIырт апхуэдэ щIыкIэкIэ езым и дуней къигъэщIыжын. Хъыджэбз IэпэIэсэм екIуу куэд зэхеухуанэ. ГъэщIэгъуэнракъэ, абы и щэнхабзэ дунейр зэподжэж икIи пасэрей сурэтхэм гъащIэщIэ яретыж сурэтыщIым.
  • «Хэкум и пщIыхьхэр» фIэщыгъэм щIэту  къэралым и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щхьэхуэ нэгъабэ Налшык щыхуащIауэ щытащ. Лъэпкъыр зыщIэгупсысыжу псом хуэмыдэу щызэкъуэувэ а махуэм Арт-центрым и пэшым утыку къыщрахьа дахагъэр ди щэнхабзэм и беягъым, IэпэIэсагъым, зэфIэкI лъагэм и щыхьэтщ.
  • Инэрокъуэ  Данэ.