ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи  дуней  зиIэж  усакIуэ

2018-05-23

  • Налшык къалэм и гимназие №1-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуа-уэ щытащ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, республикэм и журналист цIэрыIуэ Уэрэзей Афлик. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэ МахуэлI Беслъэн.

  • Пшыхьым зыкърагъэхьэлIат Уэрэзей Афлик и шыпхъу Борыкъуей Iэсият, усакIуэм и къуэ Тимур, Налшык къалэм щIэныгъэмкIэ и департаментым и методист нэхъыщхьэ ЛIыIэщын Людмилэ, зэдзэкIакIуэ, радиожурналист цIэрыIуэ Мэремкъул Ларисэ, адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэр, адэ-анэхэр, еджакIуэхэр.
  • МахуэлI Беслъэнрэ еджапIэм и еджакIуэ Къущхьэ Жаннэрэ кърихьэлIахэм яхутепсэлъыхьащ Уэрэзей Афлик и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. Хэкум, лъэпкъ тхыдэм, иджырей гъащIэм, и лъэхъэнэгъухэм, адыгэ хабзэм, ди тафэ дахэхэмрэ уэсылъэ къуршыщхьэхэмрэ гукъинэжу тетхыхьа усакIуэм и усэхэр куэдым гунэс ящыхъуащ. Абы къыдэкIуэу Уэрэзейм и фIыгъэ куэди хэлъщ урыс, хамэ къэрал литературэхэм я классик куэд адыгэбзэкIэ «къызэрыпсэлъам».
  • ПэщIэдзэ классхэм я еджакIуэхэу Балъкъыз Лианэ, Чэт Даянэ, Мэршэнкъул Илианэ, ЛIуп Самирэ, Елгъэр Рустам, Гувэжыкъуэ Инал, ТIымыжь Iэминэ, Жылэ Маритэ, Къарей Тамерлан, Махуэ Дианэ сымэ адыгэбзэкIи урысыбзэкIи къеджащ Афлик и Iэдакъэ къыщIэкIа усэ купщIафIэхэм. Ахэр теухуащ щалъхуа Къулъкъужын Ипщэ жылэм, къызыхэкIа лъэпкъым, къуалэбзухэм, нэгъуэщIхэми.
  • Гимназием балъкъэрыбзэмрэ балъкъэр литературэмкIэ и егъэджакIуэ Динаевэ Светланэ и анэдэлъхубзэкIэ зэридзэкIа Уэрэзейм и усэм къахуеджащ пшыхьым кърихьэлIахэм. Апхуэдэу Лу Миланэ зэхыхьэм ирихьэлIэу итха уэрэдыр псоми ягу ирихьащ. Уэркъуасэ Лианэ Борыкъуей Iэсият тыгъэ хуищIащ езым ищIа Уэрэзей Афлик и сурэтыр.
  • Уэрэзей Афлик теухуа гукъэкIыжхэмкIэ еджакIуэхэм ядэгуэшащ Борыкъуей Iэсият, ЛIыIэщын Людмилэ сымэ. Мэремкъул Ларисэ кърихьэлIахэм къахуеджащ Афлик и усэхэм ящыщу нэхъ игу нэсхэм ящыщ зы.
  • ЕджапIэм и унафэщI Уэрдокъуэ Лидэ фIыщIэ яхуищIащ пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIахэм. Зэхыхьэм хэтахэм яхуэупсащ усакIуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъхэмкIэ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ, ЛIыIэщын Людмилэ и жэрдэмкIэ, Налшык къалэм и еджапIэхэм адыгэ усакIуэхэм, тхакIуэхэм ятеухуа пшыхь щхьэпэхэр икIи гукъинэжхэр щIэх-щIэхыурэ зэрыщрагъэкIуэкIыр.
  • ЗэIущIэр ягъэдэхащ уэрэджыIакIуэхэу Къуэдзокъуэ Алимрэ Нэгъуей Анзоррэ, къэфакIуэхэу ТIымыжь Iэминэ, Мусукаевхэ Ислъамрэ Залымрэ.
  • беслъэней Пщымахуэ.