ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТхакIуэ  Iэзэ,  усакIуэ,  журналист,  гъэсакIуэ

2018-05-23

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща, республикэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат Хьэх Сэфарбий накъыгъэм и 20-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

  • ТхакIуэнымрэ журналист IэщIагъэмрэ илъэс куэдкIэ зэкIуу езыхьэкIа Хьэх Сэфарбий а IэнатIитIми лъагъуэ бгъуфIэ щыпхишын хузэфIэкIащ. Лъэпкъ усыгъэми прозэми абы и цIэр щыпэрытщ, ауэ псом хуэмыдэу цIыхухэм фIыуэ ялъагъу гушыIэр и лъабжьэу гъащIэм къыхиха теплъэгъуэ кIэщIхэр. Псори зэхэту Сэфарбий тхылъ 20-м щIигъу и Iэдакъэ къыщIэкIащ.
  • «Пэрытыр ипэ итракъым, зи ужь къриIуэIарщ», — жеIэ адыгэм. Хьэх Сэфарбий лъэпкъ литературэм и къэкIуэнум и гуащIэшхуэ хилъхьащ. Ар илъэс тIощIкIэ зи унафэщIу щыта «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм тхэн щIэзыдзагъащIэхэр а IэнатIэм и щэхухэм щыхуигъасэрт. Псоми зэфэзэщу тхакIуэ-усакIуэ къахэмыкIами, псалъэм и IэфIымрэ, абы и къэгъэсэбэпыкIэмрэ яригъэщIащ, литературэр фIыуэ яригъэлъагъун  хузэфIэкIащ.
  • ТхакIуэ, усакIуэ, журналист, гъэсакIуэ Iэзэ, ди нэхъыжьыфI Хьэх Сэфарбий дохъуэхъу, и къалэмыр мыубзэщхъуу, узыншагъэр и бэу, гукъыдэж щымыщIэу, и пщIэ лъагэм хэхъуэу иджыри илъэс куэдкIэ лъэпкъым хуэлэжьэну, и тхыгъэщIэхэмкIэ щIэджыкIакIуэхэр игъэгуфIэну.
  • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ.