ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-05-23

 • Тхэквондо
 • Европэпсо  чемпионатым  къыщыхожаныкI
 • Къэзан дэт «Ак-Барс» спорткомплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Европэм и чемпионат. Абы хэтащ къэрал 16-м икIа спортсмен 370-м нэблагъэ.

 • Зи хьэлъагъыр килограмм 68-м нэблагъэхэм я гупым гугъущэ демыхьу и хьэрхуэрэгъухэр хигъащIэурэ финалым щынэсащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Цакоев Сармат. КIэух зэIущIэм абы зымащIэкIэ къефIэкIащ Великобританием къикIа Макнейш Кристиан икIи дыжьын медалыр къихьащ. Сармат илъэс 18 хъуа къудейуэ аращ икIи иджырейр балигъхэм яхэту япэу иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэшхуэщ. 2020 гъэм Токио щекIуэкIыну Олимп джэгухэм зэрыхэтын рейтинг очко бжыгъэхэр жыджэру  абы зэхуехьэс.
 • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и медалхэм хэлъхьэныгъэ хуищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа Хан Полинэ. Зи хьэлъагъыр килограмм 67-м нэблагъэхэм я финал ныкъуэ зэIущIэм абы зы очкокIэ къефIэкIащ Олимп джэгухэм тIэунейрэ щытекIуа Тыркум къикIа Татар Нур. КъыкIэлъыкIуэ зэIущIэм и хьэрхуэрэгъур щыхигъэщIэри, Хан ещанэ увыпIэр къихьащ.
 • Ди спортсменхэр ягъасэ Ахъмэт Амиррэ Хан Артуррэ.
 • Мэзкуу  Къанщобий.
 •  
 • Каратэ
 •    Медаль  зэмылIэужьыгъуэхэр
 • Подмосковьем щыIэ «Покровское» зыгъэпсэхупIэ унэм мэлыжьыхьым и 19-23-хэм щекIуэкIащ стиль псори щызэхэт каратэмкIэ щIалэгъуалэм я урысей-        псо зэхьэзэхуэ. Ар хухэхауэ щытащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 73-рэ щрикъум. Медалхэм щIэбэнащ къэралым и щIына-  лъэ 48-м къикIа щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 900-м нэб_лагъэ.
 • Ди лъахэгъухэм ящыщу щыбэна гупхэм пашэныгъэр щаубыдащ Къумахуэ Суфян, Жамбей Астемыр, ТхьэлI Анзор сымэ. Дыжьын медалхэр къахьащ Сергеев Максимрэ Гъудэ Астемыррэ. Исуп Имран, Жарашуев Алихъан, Бышэн Залым сымэ ещанэ увыпIэр яубыдащ.
 • ЩIалэхэр ягъасэ Сэбаншы Мурат, Шахмурзаев Шахмырзэ, КIэш Дауд, Гъудэ Рустам, Мэкъуауэ Алан сымэ.
 • Зэхьэхуэм ипэ къихуэу екIуэкIа семинарымрэ судья-хэм я къэпщытэныгъэхэмрэ япкъ иткIэ, КъБР-м щыщ Сэбаншы Муратрэ Шахмурзаев Шахмырзэрэ зэпеуэм и судья гупым хагъэхьащ.
 • ЖЫЛАСЭ  Замир.