ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэр къэзыуххэм йохъуэхъу

2018-05-25

  • «Нобэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэм иужьрей уэзджынэр къыщеуащ. Ар республикэм и школхэр къэзыух цIыху мин пщыкIутIым щIигъум, абыхэм я адэ-анэхэмрэ я егъэджакIуэхэмрэ я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ икIи жэуаплыныгъэ зыпылъ махуэщ. АдэкIэ экзаменхэр екIуэкIынущ икIи дэтхэнэми IэщIагъэ хуэхъунур къыхихынущ.

  • ФIыуэ тлъагъу ди щIалэхэ, хъыджэбзхэ! Фи къарум фытемышыныхь, мурад инхэр зыхуэвгъэувыж икIи ахэр фэ Iэмал имыIэу зэвгъэхъулIэфынщ. Фэ фи ерыщагъым, егугъуныгъэм, зэфIэкIым куэдкIэ елъытащ фи къэкIуэнур, фыщалъхуа республикэм, зэрыщыту ди къэралым я къэкIуэнур.
  • ЕхъулIэныгъэ, насып, мамырыгъэ, ефIэкIуэныгъэ фиIэну! Гъуэгу махуэ!», — итщ хъуэхъум.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.