ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэм и махуэм зэхуешэс

2018-05-25

  • «Къэралым и зы Iыхьэщ, жылагъуэм и быдапIэщ» — а псалъэхэр игъащIэми хужаIэ унагъуэм. Аращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл дахэ псори: лъагъуныгъэри, пщIэри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэри… Сыт хуэдэ лъэхъэнэми дэтхэнэ къэралми и зэIузэпэщагъэр къалъытэ абы и унагъуэ къызэрыгуэкIым иIэ псэукIэм и лъагагъымкIэ, абы исхэр зыхуей-зыхуэфIхэр ягъуэту гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ. Ар хъумэным къэралым гулъытэ лей хуригъэщIын папщIэ, Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и Ассамблее Нэхъыщхьэм илъэс 25-рэ ипэкIэ игъэувауэ щытащ Унагъуэм и дунейпсо махуэр. Ар трагъэхуащ накъыгъэм и 15-м.
  • Махуэшхуэр ди къэралым щагъэлъапIэ илъэс зыбжанэ лъандэрэ. Бахъсэн щIыналъэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ лъагъуныгъэм, пщIэм, нэмысым я лъахэ а фIыгъуэм теухуа гуфIэгъуэ зэхуэс. Бахъсэн район администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Балъкъыз Iэминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм я ветеранхэм я щIыпIэ советым и хэщIапIэм щекIуэкIа пшыхьым ирагъэблэгъат Хэку зауэшхуэм и зэманым фронтым и щIыбагъ лэжьыгъэшхуэ щызэфIэзыха нэхъыжьыфIхэм, «зауэм и бынкIэ» зэджэхэм, лэжьыгъэм и ветеранхэм я унагъуэхэр. Апхуэдэхэт Акъушэхэ, Бакъхэ, Елмэсхэ, Нырхэ, Факъуэхэ я унагъуэ екIухэр.
  • ХьэщIэ лъапIэхэм адыгэ Iэнэ берычэт къыхуащтащ. Унагъуэм и дунейпсо махуэшхуэмкIэ абыхэм гуапэу ехъуэхъуащ щIыналъэ администрацэм и IэщIагъэлIхэр, къалэ советым и лIыкIуэхэр. Ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Абазэ Хъусен, Бзылъхугъэхэм я зэгухьэныгъэм и гуащэ Хьэшкъул Людмилэ, ЗАГС-м и пашэ Жылау Iэминат, щIыпIэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Бэч Альберт сымэ псалъэ дахэ куэд жраIащ махуэшхуэр зейхэм. Къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Бырхьэм Залинэ абыхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ быдэ яIэну, я бынхэм я пщIэрэ я гулъытэрэ щымыщIэу куэдрэ псэуну.
  • Унагъуэхэм къабгъэдэкI фIыщIэ псалъэхэри щыIуащ пшыхьым. Ахэр яхуэгъэзат апхуэдэ гулъытэ къахуэзыщIа щIыпIэ унафэщIхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэм.
  • ГуфIэгъуэ зэхуэсыр махуэшхуэ концерткIэ иухащ. Ар ягъэхьэзырат ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм и лэжьакIуэхэм.
  • ТАМБИЙ Линэ.