ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэс ныкъуэкIэ нэхъ пасэу

2018-05-25

Лъэмыжышхуэр тралъхьэну мурад ящIащ Кърымыр Урысейм къызэрыхыхьэжу.

ИпэкIэ хытIыгуныкъуэр УФ-м и щIыналъэм къыпызыщIэ транспорт нэхъыщхьэу щытар Керчь и деж щызекIуэ брамырт.

2014 гъэм проект зэмылIэужьыгъуэу 70-м щIигъум хэплъэри, IэщIагъэлIхэм къалъытащ Тузлэ хытIыгум и лъэныкъуэмкIэ лъэмыж тралъхьэмэ нэхъ тэрэзу.

АрщхьэкIэ лэжьыгъэхэм щIадзэн ипэкIэ щIыпIэм еплъащ пасэрей хьэпшыпхэр къэзылъыхъуэ археологхэр, Хэку зауэшхуэм и щIэин шынагъуэ лагъым куэд къэзыгъуэта сапёрхэр.

Лъэмыжыр 2015 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м ухуэн щыщIадзащ Тамань хытIыгум и Iуфэм. КъыкIэлъыкIуэ илъэсым и накъыгъэм тенджыз щIагъми тафэ щIыпIэхэми лъэмыжыр зыIыгъыну гъущI пкъо абрагъуэхэр зытетыну лъабжьэхэр щагъэтIылъат.

Мэкъуауэгъуэм кхъухь-хэр зыщIэкIыну аркэр лъэмыжым и гъущI гъуэгу Iыхьэм щхьэщагъэуващ. Ар Iэзагъышхуэ зэхьэлIэн хуей лэжьыгъэт, зымащIэкIэ ущыуэныр Iэмал зимыIэт.

2017 гъэм бадзэуэгъуэм и кIэм гъущI гъуэгу Iыхьэр, жэпуэгъуэм и 12-м автомобиль Iыхьэр зэпкърагъэуващ.

Лэжьыгъэхэр я гуащIэгъуэу щекIуэкI зэманым ИнтернеткIэ цIыхухэм Iэ ирагъэIэтри, лъэмыжым фIащыну цIэр къыхахащ. Процент 64-м къалъытащ абы Кърымым и цIэр фIэщыпхъэу. Мы гъэм и мэлыжьыхьым лъэмыжым асфальт тралъхьэу щIадзащ. Мис апхуэдэ щIыкIэкIэ ухуакIуэ мин 13-м Кърым лъэмыжыр ягъэува пIалъэм нэхърэ илъэс ныкъуэкIэ нэхъ пасэу щIын зэфIагъэкIащ.

ГъущI гъуэгу Iыхьэм мафIэгухэр трагъэхьэну я мурадщ 2019 гъэм и дыгъэгъазэм.

Лъэмыжым километр 19 и кIыхьагъщ икIи ар Европэм щынэхъ ин дыдэщ.

ЩIэгъэкъуа пкъохэр 595-рэ мэхъу.

Кхъухь щIэкIыпIэм метр 35-рэ и лъагагъщ.

Зы жэщ-махуэм автомобиль мин 40 ирикIуэфынущ

ПсынщIагъыр километри 110-м щIебгъэгъу хъунукъым.

ГъущI гъуэгуитI яухуэ. АбыхэмкIэ мафIэгухэм зы илъэсым цIыху мелуан 14-рэ хьэлъэ зэмылIэужьыгъуэу тонн мелуан 13-рэ ягъэIэпхъуэфынущ.